Arbeidet med Fv33 startet i fjor høst. Her et bilde fra Totenvika tatt i januar, før problemene startet.

Åge Haverstad tar rettslige skritt

Statens vegvesen hevet kontrakten med Åge Haverstad AS på bygging av fylkesvei. Nå stevner selskapet Oppland fylkeskommune for retten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Byggherre Statens vegvesen og entreprenør Åge Haverstad har de siste ukene røket uklar i forbindelse med prosjektet FV 33 Totenvika.

Uenighetene bunner i beskrivelsene av grunnforholdene i prosjektet. Kort fortalt mener States vegvesen at Aage Haverstad gjør en for dårlig jobb og gjør den for tregt, mens entreprenøren mener at beskrivelsen av grunnforholdene Statens vegvesen har lagt til grunn for utbyggingen er svært mangelfulle.

- Urettmessig heving

Forrige uke hevet Statens vegvesen kontrakten med Åge Haverstad, men selskapet mener at hevingen er urettmessig.

«Det er byggherren Statens vegvesen med sine konsulenter som planlegger, beskriver og tegner de arbeider som skal utføres på slike prosjekter. Etter kontrakten skal utførende entreprenør kun bygge etter dette grunnlaget, jf. Norsk standard 8406», påpeker entreprenøren i en pressemelding.

- Etter at kontrakten med Åge Haverstad AS ble undertegnet og arbeidene startet opp, viste det seg at grunnundersøkelsene og beskrivelser i det mottatte konkurransegrunnlaget var mangelfulle. Beskrivelsene av grunnforholdene samsvarte ikke med de krav som går frem av Statens vegvesen sine egne håndbøker, byggherreforskriften mv. De avdekkede grunnforholdene står også i skarp kontrast til det som ligger til grunn for reguleringsplanen, sier daglig leder i Åge Haverstad AS, Jon Korstad, og fortsetter:

- Vi har avdekket at det ikke foreligger geoteknisk prosjekteringsrapport som vegnormalen forutsetter. Det mangler en tolkningsdel til geoteknisk rapport. Faktadelen i forhold til utførte grunnundersøkelser ble ifølge Statens vegvesen uteglemt i konkurransegrunnlaget. Det er heller ikke gitt opplysninger om grunnvannstand.

Etterspurt arbeidsgrunnlag

Etter at avvikene ble avdekket har Åge Havestad ifølge pressemeldingen flere ganger etterspurt nødvendig arbeidsgrunnlag, slik at kontraktsmessig krav til sikkerhet og kvalitet kan oppfylles.

I mars stanset Arbeidstilsynet arbeidet på deler av anlegget på grunn av rasfare i grøft. 17. juni blir så Åge Haverstad bedt, via Statens vegvesens advokatfirma, om å redegjøre for Arbeidstilsynet at massene i det angitte området er stabile.

«Dette er ikke utførende entreprenør, men Statens vegvesen sitt ansvar», påpeker Åge Haverstad AS i pressemeldingen.

- Åge Haverstad har ikke dokumentasjon på stabile masser, og kan ikke gi Arbeidstilsynet de nødvendige forsikringer. Vi ser fortsatt på grunnforholdene som en potensiell fare, og vil ikke sende folk ned i grøftene før det foreligger trygge løsninger, sier Jon Korstad.

- Benektet avvik

- Åge Haverstad har ved en rekke anledninger kommet med faglige innspill og forslag på mulige løsninger, men Statens vegvesen har benektet at det er avvik i grunnforholdene. På grunn av det markerte avviket i grunnforholdene har Åge Haverstad AS som utførende entreprenør et stort berettiget krav på vederlagsjustering og fristforlengelse. Det er dermed ikke en forsinkelse på prosjektet i kontraktsmessig forstand slik Statens vegvesen uttaler i media, sier Korstad.

På bakgrunn av dette hevder entreprenøren at hevingen av kontrakten er ubegrunnet og vil holde Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune ansvarlig for kontraktsmisligholdet. Prosessvarsel er sendt Oppland fylkeskommune.

– Åge Haverstad AS beklager sterkt den oppståtte situasjonen både overfor Totenvikas innbyggere, trafikanter på FV33 og ikke minst våre dyktige anleggsfolk som dessverre blir berørt av situasjonen. Åge Haverstad AS er et firma med lang erfaring, flinke og stabile medarbeidere, og har en topp moderne maskinpark. Vårt selskap hadde de beste forutsetninger for å løse oppdraget på Fv33, sier Jon Korstad.

Powered by Labrador CMS