Trenger 1000 milliarder for gode veier

Frem til 2050 bør det bygges 1200 km firefelts motorvei, mener Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Som en del av arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen har Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor lagt fram sine perspektivanalyser for de kommende 30 årene.

- For å få god standard på alle landets riksveger i løpet må det investeres 1000 milliarder kroner, viser Vegvesenets riksvegutredning.

- Det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

18 ruter

Statens vegvesens riksvegutredning omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksvegnettet med et tidsperspektiv fram til 2050. Rapporten handler om hvordan vegnettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken, skriver Statens vegvesen i sin pressemelding.

Dette er tallene som må oppfylles for å få en tilfredstillende standard på veinettet i 2050, mener Statens vegvesen.
Dette er tallene som må oppfylles for å få en tilfredstillende standard på veinettet i 2050, mener Statens vegvesen.

 

Investeringene i vegnettet vil gi betydelig gevinster for trafikantene. Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett som holder god standard. De foreslåtte vegutbyggingene reduserer reisetidene med totalt 17 timer på riksvegrutene. Besparelsene i reisetid er størst der en bru eller tunnel erstatter en fergebindelse.

440 km nye kollektivfelt

Riksvegmidler i byområdene skal sikre en kraftig utbygging av kollektivfelt og gang – og sykkelareal. Det er behov for å femdoble strekningene med kollektivfelt langs riksvegene. Dette innebærer en utbygging av 440 km kollektivfelt. I dag utgjør kollektivfeltene langs riksvegene 90 km. Kostnadene er anslått til 40 milliarder kroner.

Gang- og sykkelvegnettet langs riksvegene er i dag 2150 km. Det bør fordobles i et 30-års perspektiv, hvorav om lag 20 prosent er oppgradering. Det må også satses på omfattende oppgradering av holdeplasser og knutepunkter, samt utbygging av innfartsparkering.

Skredfare

Utfordringene med å sikre et forutsigbart vegnett kan bli større med et våtere klima. Dette kan gi seg utslag i flere skred og stengninger. Vegvesenet har identifisert 195 skredpunkt med høy eller middels stor fare for skred. Det er et mål at disse kjente punktene skal være sikret i løpet av 30 år.

37 prosent av ulykker med drepte og hardt skadde skjer på riksvegene (tall for 2008-2013). Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer. Personskadeulykkene på riksvegnettet koster samfunnet 7,6 milliarder kroner i året.

Fra 2018 til 2050 bør det bygges 1200 km firefelts veg og om lag like mye to/trefelts veg med midtrekkverk.