Anbefaler tunnel under Hardangervidda

Det beste for både reinsdyr og trafikanter vil være å legge veien i en eller flere tunneler under vidda, anbefaler forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne i NINA har radiomerket villrein i det som er Norges største villreinområde og har sett på hvordan biltrafikken langs riksvei sju påvirker villreinflokkene på vidda. Forskningen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen.

Stortinget vedtok i 2003 at riksvei sju skulle brøytes og holdes åpen vintertid, men kunne stenges i kortere perioder av hensyn til villrein. I vinter har den værutsatte veien, som er en av hovedveiene mellom Vestlandet og Østlandet, vært midlertidig stengt i én periode av hensyn til villrein, og det har vært fokus over lengre tid på hvordan trafikken påvirker reinen i området.

Kommer seg ikke forbi

GPS-merkingen av villrein i området har gitt forskerne et unikt innblikk i hvordan reinflokkene bruker Hardangervidda og hvordan de påvirkes av mennesker og naturgitte forhold.

– I det omfattende datasettet som er samlet inn ser vi at riksveien har en tydelig negativ effekt på villrein ved at betydelige områder rundt og nord for veien ikke lenger blir brukt av reinsdyrene. Veien danner også en fullstendig barriere for reinens vandringsmuligheter mellom Hardangervidda og Nordfjella villreinområde, sier Olav Strand, forsker i NINA.

Det finnes ikke detaljerte GPS-data som viser hvordan villreinen brukte området før veien ble åpnet vinterstid, men det er kjent at reinsdyrene på Hardangervidda så sent som på begynnelsen av 1980-tallet vandret til Nordfjella for å finne ekstra vinterbeiter, da beitene på Hardangervidda var nedslitte.

Veier danner barrierer

Resultater fra tilsvarende forskningsprosjekter i andre villreinområder i Norge har dokumentert at veier forstyrrer og danner barrierer for reinens beite- og trekkmuligheter.

– Et typisk resultat fra de ulike undersøkelsene, er at villrein unngår områder som ligger inntil fem kilometer fra veier. For eksempel viser tilsvarende data fra Rondane at fylkesveiene som krysser Rondane har redusert reinens vandringsmuligheter på tvers av veiene med ca. 68 prosent, sier Strand på nina.no.

Vil ha én tunnel under vidda

Både trafikken langs riksvei sju og menneskelig aktivitet i nærområdene rundt veien fører til at reinen unngår disse områdene, mener forskerne. De har vurdert ulike driftsalternativer for veien og peker på at en permanent vinterstenging av veien raskt vil bli utfordret av lokale og regionale transportinteresser. Rapporten konkluderer derfor med at dagens ordning med midlertidig stenging av hensyn til villrein bør videreføres inntil man har etablert andre og mer bærekraftige løsninger.

Hensynet til villreinen og et ønske fra publikum om å holde veien åpen vintertid, gjør at forskerne anbefaler at det satses på tunnel på strekningen.

– Etter vår vurdering vil løsninger som omfatter flere korte tunneler, eller helst én lang tunell, gi robuste vinn-vinn situasjoner for både villrein og bilister. Det vil åpne beiteområder og vandringsruter for villreinen og gi en mer stabil og forutsigbar trafikkavvikling mellom øvre Hallingdal og Hardanger, forklarer Strand.

- Stopp brøytingen

Frem til mer langsiktige løsninger, som tunneler, er etablert, anbefaler forskerne at ordningen med midlertidig stenging av riksveien videreføres. Riksvei sju har så langt vært stengt to ganger av hensyn til villrein, og da den stengte sist vinter var det tydelig, ifølge forskerne, at dette reduserte forstyrrelsene og hadde en positiv effekt på dyrene.

Hvis ordningen skal videreføres, anbefaler forskerne i NINA flere tiltak for å gjøre den mer effektiv. Det inkluderer blant annet løsninger for raskere og mer effektivt oppdaging og varsling av reinflokker som nærmer seg veien, hurtigere stenging av den, redusert motorferdsel, og at man om mulig avventer brøyting mens veien er stengt for å unngå forstyrrelser. Videre at man også kartlegger omfanget av kiting og annen ferdsel i området, som kan forstyrre reinen.

Les hele rapporten her.