Tautratuennelen under Romsdalsfjorden er en del av prjosjektet fergefri E39.
Tautratuennelen under Romsdalsfjorden er en del av prjosjektet fergefri E39.

Innstilt på Norges lengste kjerneboring

Entreprenørservice AS er innstilt på kontrakten på kjerneboring under Romsdalsfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen skal bygge tunnel under Romsdalsfjorden, og som en del av forberedelsene skal det kjernebores under fjorden. Grunnboringen er forundersøkelser for den 15-16 km lange undersjøiske tunnelen mellom Vik og Otrøya i Møre og Romsdal.

Entreprenørservice AS er med sitt tilbud på 59.981.250 kroner innstilt til jobben, etter å ha kommet best ut i en totalvurdering av pris, gjennomføringsevne, oppgaveforståelse og tilbudt kompetanse, opplyser Statens Vegvesen. Entreprenørservice har inngått en forpliktelseserklæring med Asera Mining AB som underentreprenør.

De andre tilbyderne var det tyske arbeidsfellesskapet Züblin/Foralith og svenske Rockma Exploration Drilling AB.

Kontrakten vil bli signert etter at klagefristen er gått ut 9. mars.

Starter i april

Kjerneboringen skal gjennomføres fra april i år til mars neste år og er en del av forundersøkelsene for den planlagte undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden. Kjerneboringen skal kartlegge bergkvaliteten og dybde til fjellet langs hele tunneltraseen.

- Boringen er spektakulær, det har så vidt vi vet ikke tidligere blitt gjennomført lengre kjerneboringshull på fastlandet i Norge, opplyste prosjektleder Harald Inge Johnsen da anbudet ble lagt ut før jul.

- Vi har store forventninger til disse undersøkelsene som vi tror er både betydelig rimeligere og sikrere enn boring fra skip som blant annet ble foretatt på E39 Rogfast lengre sør på E39 i sommer. Øya Tautra gjør det mulig for oss å kunne ha forhåpninger om å få boret svært lange borehull og dermed få kartlagt hele tunneltraseens lengde. Boreutstyret som skal brukes må være veldig kraftig med avansert styring, og kan bli å finne fra gruveindustrien fra for eksempel Australia, forteller Johnsen.

Naturreservat

Tunnelen er en del av fergefri E39 og skal gi en mer forutsigbar og effektiv kryssing av Romsdalsfjorden sammen med den store hengebrua over Julsundet.

Skisse av borehullene som skal lages.
Skisse av borehullene som skal lages.

Totalt skal det bores fire hull under Romsdalsfjorden med lengder mellom 1500m og 2200m fra tre ulike boresteder. Det skal bores to hull fra øya Tautra, ett fra Otrøya og ett fra Vik (se skisse). Tautra vest er et naturreservat og Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen i Møre og Romsdal om dispensasjon for å plassere boreriggen her, og er i dialog om kompenserende tiltak for å ivareta fugleinteressene på Tautra.

 

Det er tidligere gjort seismiske undersøkelser, som har registrert svakhetssoner i fjellet som tunnelen må drives gjennom. I tillegg kan det være mindre soner og sprekker som ikke fanges opp av undersøkelsene. Det pågår også nå magnetiske målinger fra helikopter for å finne ut mer om grunnforholdene og avgrensing for hvordan borehullene ønskes styrt

Skal sikre kunnskap

Formålet med kjerneboringen er å skaffe bedre detaljkunnskap om disse antatte svakhetssonene og mer sikkerhet i å finne fjelloverflaten for endelig beslutning om tunneltrase.

Det skal samtidig tas ut borekjerner slik at eksperter kan granske disse i forbindelse med tunnelarbeidene som etter hvert kommer. Videre skal det gjøres laboratorieforsøk for å bestemme steinkvaliteten. Kvaliteten på steinen avgjør hva slags formål tunnelmassene kan brukes til når byggingen starter.

Powered by Labrador CMS