Illustrasjonsbilde fra den nye jernbanestrekningen ved Holmestrand.
Illustrasjonsbilde fra den nye jernbanestrekningen ved Holmestrand.

Ønsker vei-og togløsning til 33 milliarder

Vei og jernbane side om side, nye tunneler og betydelig reduksjon i reisetiden er resultatet dersom Statens vegvesen og Jernbaneverket får bruke 33 milliarder kroner mellom Voss og Arna.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 1. april la Statens vegvesen og Jernbaneverket frem anbefaling om hva som vil være de beste trasevalgene for tog og vei mellom disse stedene i fremtiden.

I 2012 fikk Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Voss-Arna. Dette arbeidet er nå ferdig, og resultatet ble overlevert tirsdag 1. april.

Prosjektets anbefaling til løsning ble presentert i forbindelse med at statsråd Ketil Solvik-Olsen mottok KVU-en av veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Prosjektets anbefaling

Etter et omfattende arbeid har etatene landet på et alternativ (K5) som blant annet innebærer forslag om firefeltsvei mellom Arna og Romslo, og en ny tofeltsvei videre til Voss. Den sistnevnte veistrekningen vil ha korte dagsoner i 12.5 meters bredde, samt midtrekkverk.

Veibanen i tunnelene blir 10,5 meter brede med midtfelt, og ikke minst med rømningsmulighet til jernbanetunnelen som vil gå parallelt med veitunnelene.
For jernbanen sin del er forslaget dobbeltspor med stopp i Arna, Vaksdal, Stanghelle, Dale, Bolstad og Voss.
- Vi har hatt et godt samarbeid underveis. Nå satser vi på at vi får fortsette med felles organisering og finansiering, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger.
- Det sparer store investeringsvolum, særlig ved at vi slipper å bygge separate rømningsveier.

Videre arbeid

K5-alternativet blir lagt til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. Utbyggingen bør gå som ett felles tiltak, med samlet finansiering og organisering mener Jernbaneverket og Statens vegvesen. Totalkostnad
er 33 milliarder kroner.
- Vi ser optimistisk på å få til en god planprosess, med bakgrunn i det gode samarbeidet vi har hatt med kommunene, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland underveis i KVU-arbeidet, sier regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen Region vest.

-Vi har utfordringer med store tunnelmasser som helst skal brukes til nyttige formål. Men en del må nok deponeres, og her har vi startet dialogen på en konstruktiv måte.

Planavklaringer må være på plass til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-27.

Trygt og effektivt

De utløsende behovene for KVU-prosjektet på E16 var på kort sikt å redusere antallet trafikkulykker, og på lengre sikt sikre en trygg, pålitelig og effektiv transport på strekningen.
- Med dette alternativet mener vi å innfri bestillingen fra departementet. Vi klarer å flytte mer gods og kollektivtrafikk over på en ny og effektiv jernbane, samtidig som vi får en tryggere og bedre vei for bilistene. Med denne satsingen gjør vi betydelige grep for å bedre øst-vest-korridoren både for privat- og godstrafikk, sier Gustavsen og Enger.