Illustrasjonen viser en fremtidig hovedforbindelse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen langs fylkesvei 17 Brønnøy – Alstahaug, inkludert forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega.
Illustrasjonen viser en fremtidig hovedforbindelse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen langs fylkesvei 17 Brønnøy – Alstahaug, inkludert forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega.

Strengere krav gir dyrere tunneler

Strengere krav til tunneler gjør at en eventuell undersjøisk forbindelse mellom Herøy/Dønna og fylkesvei 17 vil kreve to parallelle tunneler. Disse blir dermed både lengre og dyrere enn opprinnelig anslått.

Publisert Sist oppdatert

Vegdirektoratet har nylig kommet med et nytt rundskriv om stigningsforhold, lengder og sikkerhetskrav for tunneler. Dette har konsekvenser for arbeidet med konseptene for framtidig kryssing av Alstenfjorden. Det nye rundskrivet setter en nærmest absolutt grense på 5 prosent for stigning i tunneler. De skjerpede kravene er først og fremst begrunnet med brannfaren ved at bremsesystemer på tungbiler kan gå varme ved aktiv bremsing over lengre strekninger.

Tunnelene blir lengre

Statens vegvesen har i sitt arbeid med konseptvalgutredning (KVU) skissert tre mulige tunnelforbindelser mellom Herøy/Dønna og Alstenøya. En slik tunnel blir i tilfelle  verdens dypeste undersjøiske tunnel. Med 8 prosents stigning ville lengden blitt mellom 11 og 13 kilometer. Det nye rundskrivet innebærer at det ikke skal bygges nye tunneler som er så bratte. De nye kravene til maks stigning på 5 prosent innebærer at tunnelene vil få en total lengde på mellom 13 og 17 kilometer.

Det er samtidig gjennomført en risikovurdering for tunnelene med disse nye forutsetningene.

To tunnelløp

Med bakgrunn i den nye forskriften og risikovurdering av prosjektene, konkluderer regionveisjef Torbjørn Naimak med at en tunnel under Alstenfjorden ikke kan gjennomføres som enløpstunnel, det vil si en tunnel med trafikk i begge retninger. Ved en slik løsning vil rømningsmulighetene bli for dårlige. Dersom det skal bygges tunnel mellom Alstenøya og Herøy eller Dønna, må det derfor bygges to parallelle tunneler. Statens vegvesen vil nå vurdere om den ene tunnelen eventuelt kan bygges som en ren evakuerings-/rømningstunnel.

- Å bygge to parallelle tunneler vil medføre at prosjektet blir vesentlig dyrere, sier Torbjørn Naimak.

Han understreker imidlertid at det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om hvorvidt en undersjøisk tunnel til Herøy eller Dønna er aktuell.

- Vi utreder ulike løsninger, og vil komme med vår anbefaling når vi har vurdert alternativene nærmere, sier han.

Fremdrift

Tunnelalternativene under Velfjorden vil også bli vurdert i forhold til det nye rundskrivet, men her er det ikke like dypt, og tunnelene blir derfor ikke så lange at det vil være behov for ekstra sikkerhetstiltak.

Naimak sier det nye rundskrivet og behovet for ekstra utredninger ikke har konsekvenser for planen om at konseptvalgutredningen skal være ferdig i løpet av 2014. Før sommeren vil Statens vegvesen presentere hovedalternativene for fremtidige løsninger.

Parallelt med at Statens vegvesen utreder alternativer for parallelle tunneler, vurderes ulike bruløsninger og nye ferjeløsninger for å korte inn avstanden på fylkesvei 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, og fra Vega, Herøy og Dønna mot fastlandet.