Starter opp 34 store veiprosjekt

  De kommende fire årene skal det brukes 147 milliarder kroner på riksveiene.

Publisert Sist oppdatert
Beløpet skal brukes både til å bygge nye strekninger og til å ta vare på de eksisterende veiene. 79 av milliardene skal brukes på store veiprosjekter.
104 milliarder kroner blir finansiert over statsbudsjettet, mens 43 milliarder kroner er bompenger.
 
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 legger opp til en sterk økning i Vegvesenets aktivitet.  Handlingsprogrammet er statens plan for gjennomføring av NTP. Handlingsprogrammet omfatter 10.450 kilometer riksveier. I gjennomsnitt regner Statens vegvesen med 26 milliarder kroner over statsbudsjettet i perioden 2014-2017. Budsjettøkningene vil skje gradvis gjennom de neste fire årene.

Penger til bygging og vedlikehold

Regjeringen har varslet ytterligere satsing i perioden. Den økte satsingen vil komme i tillegg til det som nå framgår av Handlingsprogrammet:
- Det er gledelig å kunne presentere vårt Handlingsprogram for riksveiene. Programmet gir rom for at vi kan bygge mer vei, samtidig som vi tar fatt på store vedlikeholdsoppgaver på veier, tunneler og bruer, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.
- Dette handlingsprogrammet skal bidra til en reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken, sier Gustavsen.

LES HANDLINGSPROGRAMMET HER

Dette skal gjøres:
  • 107 kilometer ny firefelts vei åpnes for trafikk.
  • 181 kilometer riksvei får midtrekkverk.
  • 220 kilometer gang- og sykkelveier bygges, der 47 kilometer inngår i sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder.
  • 11 kilometer kollektivfelt på riksveinettet blir ferdigstilt.
  • Ca. 310 holdeplasser og 68 knutepunkter langs riksveiene vil bli universelt utformet
  • 41 nye tiltak vil være på plass før 2018 på turistveiene
  • 52 skredpunkter skal sikres

64 store veiprosjekt

- Vi skal bruke 79 milliarder kroner på store prosjekter på riksveinettet de neste fire årene, sier Gustavsen.
De store prosjektene finansieres med 39 milliarder i statlige bevilgninger. Resten vil stort sett være bompenger.
- Vi starter opp 34 store veiprosjekter og åpner/viderefører 30 store prosjekter for trafikk i løpet av perioden.

Entreprenører drifter veinettet. Driften omfatter blant annet brøyting, strøing og salting av veiene. Andre oppgaver er å holde skilt i orden, holde ved like grøntområder og renholde veier og tunneler. Dette koster ca. tre milliarder kroner i året, eller 12,2 milliarder kroner i perioden 2014-2017.
Vegvesenet faser inn en ny standard for vinterdrift som blant annet stiller krav om raskere respons ved snøfall. Mer midler vil bli brukt til veioppmerking, noe som også er bidrag til økt sikkerhet for bilistene.

Nedkjørte veier

Vedlikehold er en høyt prioritert oppgave. Blant annet tiltak i tunneler, bruer og veidekker.
- Mange av veiene våre er bokstavelig talt nedkjørte. Etterslepet i vedlikehold er betydelig. Med økte midler vil videre forfall stanse i fireårsperioden. Deretter må vi ruste opp nedslitte veier, bruer og tunneler, sier Gustavsen.
Vegvesenet planlegger dessuten å oppgradere 310 bussholdeplasser og 68 knutepunkter i perioden.
- Hele reisekjeder må oppgraderes til universell standard slik at de fungerer godt for alle, sier Gustavsen.
Vegvesenet har satt i gang et internt effektiviseringsprogram som skal frigjøre to milliarder kroner. Disse pengene skal i stor grad overføres til vedlikeholdsbudsjettet.
 

Oppgradering av tunneler

Tunnelsikkerhetsforskriften skal være innfridd for eksisterende tunneler i april 2019. Rundt 200 tunneler må dermed oppgraderes. Tunnelene skal utstyres slik at konsekvensene av kritiske hendelser som kollisjoner og bilbrann blir minst mulig. I mange tunneler vil derfor belysning og ventilasjon bli forbedret, samtidig som ledelys, videoovervåking, nødnett og radiokommunikasjon installeres.