Sjelden blomst kan stanse E6-utbygging

Funn av Myrsildre i planlagt veitrasé for ny E6 ved Melsvik i Alta kan stanse veiutbyggingen på E6 Alta vest.

Publisert Sist oppdatert

Myrsildre er en truet art som er i sterk tilbakegang i hele Norden. Den omtales som en rødlisteart, noe som betyr at forekomsten må kartlegges i området. Voksesteder for Myrsildre kan også være voksested for andre sårbare følgearter. Funnet ble gjort i forbindelse med de arkeologiske utgravningene som har vært gjort i området, og Fylkesmannen i Finnmark ble varslet om funnet.

Området ble befart første helga i oktober sammen med botanikere fra Universitetet i Stavanger, Tromsø Museum og Universitetet i Tromsø.

Statens vegvesen har satt i gang nødvendige prosesser med Miljøverndepartementet.

- Grunnforhold i området kan gjøre det til en utfordring å finnes andre veitraséer som kan benyttes til den nye veien, sier planleggingsleder Kåre Furstrand i et brev til Miljøverndepartementet.

I tillegg til at svært mange alternative linjevalg gjennom Melsvik er blitt forkastet på grunn av grunnforhold, trekker også Furstrand frem lang planprosess, vedtatt reguleringsplan, utarbeidelse av byggeplan, og samfunnsmessige konsekvenser som knytter seg til en forsinkelse eller stopp i anleggsvirksomheten, i Vegvesenets søknad om dispensasjon fra forskriften om fredning av truede arter.

- Inntil videre har arbeidet stoppet opp i påvente av Miljøverndepartementets behandling av vår dispensasjonssøknad, sier Furstrand.

Det var i det samme området det ble påvist kulturminner. Det har derfor vært gjennomført arkeologiske utgravninger, slik at området kunne frigis til anleggsvirksomhet fra kulturminnevernet.