Illustrasjon fra Statens vegvesen.
Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Prosjekterer ny riksvei 3

Tirsdag 12. august signerte Statens vegvesen kontrakt med Cowi for prosjektering av ny riksvei 3/25 Ommangsvollen - Grundset.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten omfatter prosjektering av ca. 26 km ny rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum, med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Kontraktsverdi er rundt 28 millioner kroner. I tillegg kommer opsjoner på oppfølging i byggetiden og supplerende undersøkelser, planlegging og prosjektering. Oppdraget er tildelt etter en åpen anbudskonkurranse der sju firma ga tilbud.

- Vi ser frem til samarbeidet i et utfordrende og interessant prosjekt, sier prosjekteringsleder Arne Meland.

Mye tungtrafikk

Det skal etableres ny og trafikksikker riksvei 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny riksvei 25 til Basthjørnet.

Dagens rv. 3/25 er en av de mest trafikkerte strekningene på Østlandet. I snitt passerer ca. 13.000 biler hver dag ved kommunegrensen ved Midtskogen. 90 % av tungbiltransport mellom Sør- og Midt-Norge går via riksvei 3.

Standard på dagens vei er ikke tilfredsstillende; Staten vegvesen opplyser at hovedveiene har for dårlig kapasitet, samt for mange kryss og avkjørsler. Fjerntrafikk, lokaltrafikk og landbruksnæring er tvunget ut på samme veinett, og gode omkjøringsalternativer eksisterer per i dag ikke.

Det mangler i tillegg tilfredsstillende tilbud for gående og syklende på mesteparten av dagens strekning.

Nedgraderer veien

Dagens riksvei 3 og riksvei 25 blir lokalvei. Ved å nedgradere dagens vei på strekningen Ånestad-Elverum, og bygge gang- og sykkelvei langs dagens riksvei 25 mellom Grøholt og Ånestad, vil det bli et bedre gang- og sykkelveitilbud mellom Hamar og Elverum.

Veien skal være godt tilpasset landskapet estetisk for å gi «en god reiseopplevelse». Boliger langs ny vei vil bli støyskjermet, og det er planlagt to viltoverganger for elg og annet vilt.

  • Rv. 3 Ommangsvollen-Tønset: 3,3 km tofeltsvei med forbikjøringsfelt og fysisk midtdeler.
  • Rv. 3/25 Tønset-Åkroken (Elverum vest): 14,2 km firefeltsvei med fysisk midtdeler.
  • Rv. 2 Åkroken (Elverum vest)-Grundset: 6,3 km tofeltsvei med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelt.
  • Rv. 3/25 Åkroken-Basthjørnet: 1,6 km firefeltsvei.
  • I tillegg skal flere nye kryss etableres både i Løten og Elverum.