Illustrasjon fra Samferdselsdepartementet.
Illustrasjon fra Samferdselsdepartementet.

Ny firefelts E39, Os - Bergen, halverer kjøretiden

Etter mange tiår med diskusjon blir det nå ny firefelts motorvei på E39 mellom Os og Bergen.

Publisert Sist oppdatert


Regjeringen ga grønt lys fredag 12. september for å starte prosjektet som skal gjøre trafikken tryggere og halvere reisetiden mellom Os og Bergen.

- Anleggsarbeidet kan starte allerede i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Med nær 18 kilometer ny firefelts vei blir vi kvitt en flaskehals på E39-strekningen. Vi får en utbedring som sikrer tryggere, mer miljøvennlig og effektiv transport der trafikken i dag fører til mange ulykker og store miljøulemper. Utbyggingen er viktig for næringsutviklingen i aksen Os-Bergen og for å styrke forholdet mellom vekstområder langs E39 på hele strekningen mellom Stavanger og Bergen.

Forslaget om utbygging og finansiering av E39 på strekninga Svegatjørn i Os kommune-Rådal i Bergen kommune, i Hordaland blei lagt fram i statsråd i dag.

6,5 milliarder kroner

Prosjektet er beregnet å koste 6,5 milliarder 2014-kroner. I tråd med lokale vedtak og Nasjonal transportplan skal prosjektet finansieres med en kombinasjon av statlige tildelinger og bompenger.

- Kostnadene ved prosjektet har økt flere ganger. Til tross for det har den statlige delen av finansieringen nå økt fra 40 prosent som forutsatt i lokale vedtak i 2008, til 60 prosent som nå blir foreslått av regjeringen, sier samferdselsministeren.

I forslaget fra regjeringen er det lagt opp til 3,9 milliarder kroner i statlige midler, mens 2,6 milliarder kroner skal finansieres av bompenger. Bompengene skal kreves inn først når veien står ferdig. De statlige tildelingene vil med dette bli 200 millioner kroner mer enn det som våren 2013 ble lagt til grunn i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, mens «bompengedelen» blir tilsvarende lavere, skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Regjeringen har varslet en omorganisering av bompengesektoren fra dagens mange bompengeselskap til et fåtall selskap. Målet er en vesentlig reduksjon i driftskostnadene og redusert lånerente. I tillegg skal det settes i verk en rentekompensasjonsordning for bompengelån, der renteutgiftene blir dekket over statsbudsjettet, sier samferdselsministeren i den samme meldingen.

- Innen bompengeinnkrevingen starter opp vil bompengereformen være gjennomført. Dagens beregninger legger til grunn en takst på 43 kroner for personbiler, men med nytt bompengesystem vil takstene trolig kunne settes ned vesentlig og tidsperioden for bompengeinnkreving reduseres. Dette skal vi diskutere i detalj med lokalstyrene. Vi forutsetter at disse forplikter seg til å legge prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert.

14,7 km tunnel

Anleggsarbeidet skal ifølge forslaget begynne i 2015, og den nye veien skal åpnes for trafikk i 2021-2022. I tillegg til utbygging av E39 omfatter prosjektet utbygging av en tre kilometer lang strekning av riksvei 580, Flyplassveien, i en ny trasé, med kobling til E39. Bygging av tre kryss på E39 og opprustning av en strekning på fylkesvei 163 er også deler av prosjektet.

Hovedveiene i prosjektet, E39 og riksvei 580, blir bygget som firefelts vei med samlet lengde 17,7 kilometer. Av dette er 14,7 kilometer tunneler med to løp.

Kortere kjøretid

Veien mellom Os og Bergen går i dag gjennom boligområder. Fartsgrensen er hovedsakelig 50 og 60 km/t. Kjøretiden mellom Os og Bergen er i dag ca. 35 minutt utenom rushtiden. Det er beregnet at utbyggingen vil føre til en reduksjon i kjøretiden på ca. 17 minutter, det vil si ca. en halvering.