Nussir får grønt lys fra regjeringen

Nå kan det utvinnes kobber for mange milliarder kroner i Kvalsund kommune i Finnmark. Staten har bestemt at det blir utvinning, selv om det er reindrift i området.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling.

Departementet legger til grunn at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til tiltak som legger grunnlaget for en videreføring av reindriften i området selv om det blir gruvedrift i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes.

Drift i 25-30 år

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012. Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen. Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden. Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.  

Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi de mener gruvevirksomheten kommer i konflikt med reindriften i området. Ved oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte Fylkesmannen i Finnmark at innsigelsene ikke ble tatt til følge.

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ca. 150 arbeidplasser

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi ca 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 mill. kroner etter oppstartfasen. Kvalsund kommune har i dag ca. 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset.

Miljødirektoratet skal behandle søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.