Her ser du Falkentunnellen fra sørenden, i retning mot Totenvika og Skreia. Tunellen er etterlengtet, både av transportfirmaer og lokalbefolkningen på veien som har vært farefull å ferdes på i flere tiår.
Her ser du Falkentunnellen fra sørenden, i retning mot Totenvika og Skreia. Tunellen er etterlengtet, både av transportfirmaer og lokalbefolkningen på veien som har vært farefull å ferdes på i flere tiår.

Mot endelig løsning for problemveien

Problemveien fv 33 kan endelig bli komplett etter at Akershus-politikerne har snudd i sine prioriteringer.

Publisert Sist oppdatert

Utbedringen av den smale fylkesvei 33 som binder sammen Oppland og Akershus fylker er for lengst i gang på Opplands-siden. Der har man i lengre tid, riktignok ikke problemfritt, både jobbet med rassikring og bygging av ny tunell.

igjen var i rute, etter en trøblete oppstart

Sist AT omtalte saken, kunne du blant annet lese at arbeidene . 

Utfordringen har imidlertid ikke bare vært på anleggssiden i Oppland. I Akershus var det lenge ingen planer om utbedringer på veien, til tross for at den er både smalere og stedvis mer trafikkfarlig enn på Oppland-siden.

Snudde i prioriteringene

Politikerne i Oppland har lenge ønsket et samarbeid med Akershus, og skrev blant annet et brev til Akershus fylkeskommune hvor de krevde at Akershus skulle prioritere veien. Det har lenge foreligget planer om å utbedre deler av FV33 på Akershus-siden, men der ønsket man å starte utbedringen nærmere Minnesund, et tettsted langt fra fylkesgrensen.

Nå har imidlertid Akershus-politikerne snudd, og ønsker å prioritere den viktige gjennomfartsåren både for privatpersoner og tungtransport.

- Etter forvaltningsreformen er denne vegen nå en fylkesveg. Altså er det Oppland fylkeskommune og Akershus fylkeskommune som er vegeiere.Etter at E6 ble bygd ut til Minnesund er det flere fra Gjøvik-regionen som velger å kjøre fv 33 fordi det er den korteste vegen til Gardermoen og Oslo. I tillegg er tungtransporten økende på vegen. Vegen er av alt for dårlig standard og bør absolutt bygges ut, sier Sverre Myrli, Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen til at.no

Starter i Feiring

Det første tiltaket starter i den lille bygda Feiring.

- Det første tiltaket på Akershus-siden er bygging av tunnel gjennom Byrudberga mellom Minnesund og Feiring. Senere blir det utbygging gjennom Feiring og også bygging av gang- og sykkelveg og øvrige trafikksikkerhetstiltak. For FV33 på Akershus-siden er det satt av 54 millioner kroner i rassikringsmidler i Nasjonal transportplan. I tillegg trengs fylkeskommunale midler og det er planlagt innkreving av bompenger, sier Myrli.

- Det interessante nå er hva den nye regjeringen gjør med slike fylkesvegprosjekter. Gjelder løftet om mindre bompenger også fylkesveger, eller gjelder det bare riksveger? Skal bompengebruken ned bør det også gjelde fylkesvegprosjekter, sier Myrli.

- Dette er bra for alle

Han er ikke i tvil om at utbedringen av FV33 vil medføre positive effekter.

- Det er viktig for innbyggerne i Feiring og Eidsvoll, og også viktig for å knytte Gjøvik-regionen nærmere Romerike, Gardermoen og Oslo.En utbedret FV33 vil kanskje medføre at flere vil velge denne veien fremfor å kjøre E6 om Hedmark f.eks på vei mot Lillehammer. Hvordan ser du for deg at dette kan påvirke innbyggerne i Feiring og andre steder langs veien, som ikke er vant til mye trafikk i dag? Trafikken er økende i dag, og den vil nok øke noe i framtida. Og derfor bør vegen bygges ut, sier Myrli.