Hvor dypt skal det graves?

Skal du bruke veinettet som trasé for fremføring av rør eller kabler? Da må du lese videre...

Publisert Sist oppdatert

- Veinettet kan være godt egnet som trasé for den som vil føre frem rør, kabler og ledninger. Men det krever et regelverk og en praksis som sikrer god fremkommelighet og forsvarlig drift og vedlikehold på veiene. Vi trenger derfor klare bestemmelser om blant annet hvor dypt ned i grunnen rør og kabler skal legges, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har fastsatt « Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg» denne uken.
Samferdselsdepartementet har også godkjent veilederen « Ledninger i riksveg», som bygger på et forslag fra Vegdirektoratet.

Forskriften har blant annet som formål å sikre et ensartet og landsdekkende regelverk, og gjøre behandlingen av slike saker mer forutsigbar. Forskriften innholder en formalisering av praksis, og også rettspraksis på enkelte områder.
Veilederen gir opplysninger og råd om søknad om framføringstrasé og grave-/arbeidstillatelse. Den innholder også opplysninger om  administrative vilkår og tekniske bestemmelser om utførelse av gravearbeider.

Krav til «overdekning»

Ifølge veilederen skal rør og kabler som krysser eller går langs en riksvei som hovedregel ha minst 80 cm overdekning, men med mulighet for fleksible løsninger, alt etter ledningstype, vegtype og graveteknikker. For rør med en diameter inntil 125 mm er det tilstrekkelig med 40 cm overdekning.

Egen veileder for kommunale og fylkeskommunale veier

Innholdet i veilederen for riksveinettet er i stor grad generelt og er også til dels egnet for  fylkeskommunale og kommunale veimyndigheter, men disse veimyndighetene har også andre bestemmelser om gravearbeider. En stor andel av ledninger og rør legges i det fylkeskommunale og kommunale veinettet.

Samferdselsdepartementet har derfor bedt om at Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale veimyndigheter, utarbeider en egen veileder om krav og vilkår i forbindelse legging av rør og kabler over, under og langs kommunale og fylkeskommunale veier.

Forsøk med ny graveteknikk

Etter dagens bestemmelser kan veimyndigheten fastsette egne vilkår for overdekning i tilfeller der man bruker visse typer ny graveteknikk, blant annet såkalt "mikrogrøfter" ("microtrenching"). Det finnes - så langt - ikke noe erfaringsmateriale om bruk av slik teknikk på riksveinettet.

Samferdselsdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å sette i gang forsøk med bruk av slik teknikk på riksveinettet, inkludert gang- og sykkelveier. Forsøkene skal gjennomføres i nært samarbeid med «ledningsbransjen», og rør- og kabeleiere som ønsker å bruke veien som framføringstrasé for rør- og kabler.