- Det er et tankekors at godstransport på vei øker kraftig, mens volumet på sjøgods reduseres, sier prosjektleder Joachim Weisser i Rogaland fylkeskommune til AT.no.

Godsutvikling i feil retning

- Utviklingen innen godstransporten strider mot politikernes målsetting om å overføre en større andel av godset fra vei til sjø og bane.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det forteller prosjektleder Joachim Weisser i Rogaland fylkeskommune til AT.no.

Han har hatt en sentral rolle i godsstrømanalysen «Godstransport i Rogaland» som han presenterte på Logistikkdagen 2014 i Sandnes nylig.

Han mener det er et tankekors at utviklingen strider mot den politiske målsetting om en større andel av godset over på sjø og bane.

Weisser viser blant annet til en nedgang i sjøtransporten på 500.000 tonn siden 2008, mens godstransport på vei øker kraftig. Jernbane har en tilnærmet nullvekst.

Gir kunnskap

- Gjennom analysen aktualiserer og opprettholder vi kunnskapsnivået fra tidligere undersøkelser. Arbeidet bidrar til å forstå utviklingen i godstransporten i Rogaland. Samtidig kan vi informere beslutningstakere, som politikere og transportplanleggere, på en faktabasert måte, forteller Weisser.

Han understreker at identifisering av laster som er egnet til overføring fra vei til sjø og bane er et hovedpoeng.

- Men i det heletatt skal analysen gi et bedre faktagrunnlag når det gjelder godstransport i strategisk planarbeid, sier Weisser.

- Regionen har de siste 20 årene hatt en sterk vekst i godsmengden som transporteres ut og inn av fylket. Derfor har vi satt søkelys på denne utviklingen i denne analysen, sier Weisser.

Utfordringer

Gods- og befolkningsvekst skaper store utfordringer for Rogaland.

Rogaland er fylket med sterkest økonomisk vekst de siste 40 årene. I 2014 har Rogaland en befolkningstetthet på ca. 460.000. Ifølge prognosene vil innbyggertallet øke til 500.000 i 2020 og til 600.000 i 2040.

- Befolkningsutviklingen skaper store utfordringer til transport- og godsfremføring, samt utvikling av gods- og logistikk-knutepunkter. Målet med analysen er å identifisere dagens logistikkstruktur med tilhørende fortrinn og flaskehalser, sier Weisser.

Han understreker at godsstrømanalysen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om næringslivets transporter i Rogaland. Weisser legger ikke skjul på at det mangler en del kunnskap for å kunne videreutvikle transportsystemet rettet mot næringslivets behov. 

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS