For dårlig oppfølging av entreprenørene

Vegtilsynet har ført tilsyn med Statens vegvesens oppfølging av to driftskontrakter for vinterdrift langs E16 i Region vest. Tilsynsrapporten viser avvik fra krav, og svakheter i Region vests oppfølging av entreprenørene.

Publisert Sist oppdatert

- Manglende oversikt over kvaliteten på entreprenørenes arbeid kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for trafikantene, sier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen.

Statens vegvesen har som byggherre ansvaret for drift og vedlikehold av veinettet, mens selve arbeidet blir utført av entreprenører etter anbudskonkurranser.

Systemet for oppfølging av driftskontrakter er utarbeidet for å sikre at sluttproduktet, tilstanden på veien, er av god kvalitet.

Systemet er tredelt: Statens vegvesen skal for det første utarbeide egne planer for oppfølging og kontroll. For det andre skal Statens vegvesen kontrollere entreprenøren sine planer og kvalitetssystem, og for det tredje skal Statens vegvesen kontrollere entreprenørens arbeid og tilstand på vegen gjennom stikkprøve-kontroller og rapporter fra entreprenøren.

Lite dokumentert samarbeid

I tilsynssaken ble det funnet fire avvik og gjort sju observasjoner som viste mangelfull oppfølging av krav. Tilsynsfunnene viser svakheter i alle deler av systemet for oppfølging av driftskontrakter.

Spesielt alvorlig mener Vegtilsynet det er at Statens vegvesen ikke i tilstrekkelig grad mottar, og etterspør, dokumentert oversikt over tilstanden på veien fra entreprenøren.

Entreprenøren er forpliktet til å loggføre tilstanden på veien, hvilke tiltak som er utført og hvordan avvik skal fjernes. At slike oversikter blir utarbeidet er byggherrens ansvar.
Veitilsynet har sett at forholdet mellom byggherre og entreprenør i de undersøkte kontraktene for stor grad er basert på tillit. Manglende dokumentert oversikt over entreprenøren sitt arbeid, og stikkprøver gjennomført hovedsakelig på dagtid, gjør at byggherren ikke i tilstrekkelig grad kan kontrollere kvaliteten på arbeidet som blir utført.

Vegtilsynet mener det også er alvorlig at det er funnet mangler i vinterplaner for driftskontraktene. En vinterplan inneholder blant annet oversikt over prioriterte strekninger og spesielle forhold, samt beredskapsrutiner og bemanningsplaner.
Vegtilsynet gir fire tilrådinger til Statens vegvesen, Region vest i tilsynsrapporten. Vegvesenet må komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådingene, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak.
- Vegtilsynet er bekymret for konsekvensene av tilsynsfunnene, dersom de viser seg å være representative for oppfølging av driftskontrakter på riksveinettet, sier Tronerud Andersen, og legger til at Vegtilsynet vil følge opp med tilsvarende tilsyn i andre regioner.

- Positivt med gjennomgang

Hanne Hermanrud, avdelingsdirektør for veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Region vest, opplyser til AT.no at det nå skal tas tak i manglene Vegtilsynet har pekt på i rapporten.

- Det er positivt å få en gjennomgang av rutiner, slik at vi kan forbedre oss, sier hun.

Om Vegtilsynet

Vegtilsynet er lokalisert på Voss, og skal føre tilsyn med at krav til sikkerhet på riksveiene er ivaretatt av Statens vegvesen. Vegtilsynet er bygget opp som et risikobasert systemtilsyn, og fører tilsyn med om styringssystemet til Statens vegvesen er effektivt og formålstjenlig. Formålet til Vegtilsynet er å bedre trafikksikkerheten ytterligere i tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål.