På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen planla og bygger man jernbane og vei sammen. Det ønsker Jernbaneverket og Statens Vegvesen å gjenta på E16 og ringeriksbanen.
På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen planla og bygger man jernbane og vei sammen. Det ønsker Jernbaneverket og Statens Vegvesen å gjenta på E16 og ringeriksbanen.

Anbefaler nytt fellesprosjekt

Jernbaneverket og Statens Vegvesen mener det vil gi store besparelser om man bygger ny E16 og ny Ringeriksbane som et felles prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund.

- Samlet sett ser vi at alternativet om Åsa kommer dårligere ut i de vurderingene vi har gjort, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Dyreste løsning

En delt løsning med jernbanen om Åsa er blant de dyreste løsningene som er blitt vurdert. Den blir 5,2 kilometer lengre og gir færre muligheter for å tilpasse stasjonsløsninger for Hole og Ringerikes framtidige utviklingsplaner.

Hovedargumentet for Åsalinja var i sin tid at denne traseen gir færre miljøkonflikter, men nå er forutsetningene endret i og med at det uansett skal bygges en firefelts E 16 over Kroksund.

- Vi mener det vil være en god løsning å gå for et felles prosjekt for utbyggingen av veg og bane på strekningen, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen. Dette gjelder både med hensyn til framdrift og økonomi.

Dette betyr at både Vegvesenet og Jernbaneverket nå samler seg om å gå videre med et felles prosjekt for ny E 16 og Ringeriksbane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Det er flere mulige traseer og løsninger for en felles korridor for veg og bane på strekningen.

Vurderingene tilsier at man kan oppnå besparelser i milliardklassen.

Tidlig byggestart

En felles organisasjon gir også de beste mulighetene for å finne fram til best mulige traseer og gjør det mulig å imøtekomme den framdriften i prosjektet som departementet etterspør.

Man ønsker også å få til en så tidlig byggestart som mulig.

Med statlig plan, overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser, egnet organisering og nødvendige budsjettmidler har etatene nå skissert en framdrift som kan gi byggestart i 2019. For å oppnå dette, foreslår etatene at man i det videre arbeidet konsentrerer seg om fellesløsninger for bane og veg som krysser Kroksund.

31. januar 2015 skal etatene legge fram en rapport som vil anbefale en trasé for felles løsning over Kroksund. Der vil også anbefalinger av stasjonsplasseringer i Hole og Hønefoss inngå.