Oslo sentrum.
Oslo sentrum.

16 milliarder til kollektiv og vei i Oslo og Akershus

Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå klart. I en fireårsperiode skal det brukes 16 milliarder kroner på veier, forbedring av kollektivtrafikken og annen infrastruktur i Oslo og Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Av den samlede økonomiske rammen på ca. 16 milliarder kroner utgjør bompengebidraget ca. 11 mrd., statsmidler 2.4 mrd. og kommunale og fylkeskommunale midler til sammen 2.4 mrd. kr (Oslo og Akershus).

Utvalgte prosjekterer og tiltak:

- Ferdigstillelse av Kolsåsbanen (åpner til Kolsås i oktober 2014): 56 mill. kr.
- Ferdigstillelse Lørenbanen (åpnes 2016): 747 mill. kr.
- Oppstart Fornebubanen og oppstart fornyelse av signal- og sikringsanlegg for T-banen: 579 mill. kr.
- Store kollektivtiltak Oslo, inkludert oppgradering av T-banenettet, med bl.a. Østensjøbanen, oppgradering av trikkeinfrastruktur og fornyelse av vognparken: 2 milliarder kr.
- Småinvesteringer og drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: 3 milliarder kr.
- E16 Sandvika-Wøyen med full oppstart i 2015, og oppstart av E18 Lysaker-Ramstadsletta i perioden: 2.6 milliarder kr.
- Lokale veitiltak i Oslo: 2.3 mrd. kr. Tilsvarende beløp for fylkesveitiltak i Akershus: 2.2 milliarder kr.
- Arbeidet med å fullføre hovednett for sykkel og bygging av andre anlegg for gåing og sykling i Oslo og Akershus fortsetter. Det legges vekt på å få til gode løsninger for syklister og gående i alle store veiprosjekter.

 

Fornebubane og E18 Vestkorridoren

Flere store prosjekt innen vei og bane og en rekke tiltak innenfor programområder skal bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet i perioden. Av store prosjekt gjelder dette i første rekke E18 Bjørvikaprosjektet, riksvei 150 Ulven-Sinsen, E16 Sandvika-Wøyen, Lørenbanen og på sikt Fornebubanen og E18 Vestkorridoren.

Dette skal gi grunnlag for å dekke framtidig befolkningsvekst i nye boligområder med god kvalitet på byrom og med godt transporttilbud med vekt på gode løsninger for gåing, sykling og kollektivtrafikk ifølge myndighetene.

- Vi er i sluttfasen på prosjektene Ring 3 og Bjørvika, to store prosjekter som bidrar sterkt til en ønsket byutvikling hvor vi skiller mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk og reduserer miljøulempene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

 

 

79 % av bompenger til kollektivtiltak

Kollektivtiltak prioriteres høyt i Handlingsprogrammet, og samlet går 63 % av bompengene til kollektivtiltak.  Av Oslos andel bompenger benyttes 79 % til kollektivtiltak.

For Akershus fylkeskommune er tilsvarende andel 42 % i planperioden, som følge av at Kolsåsbanen er ferdig utbygd i 2014. I Oslo vil åpningen av Lørenbanen i 2016 være viktig for å gi god kollektivbetjening av byutviklingsområdet rundt ny Løren stasjon. Denne banen er også en forutsetning for å kunne tilby to avganger i kvarteret på Østensjøbanen uten å belaste fellestunnelen mer enn i dag. I Akershus vil ferdigstilling av Kolsåsbanen og økt tog- og busstilbud være viktige tiltak som støtter opp om målet om nullvekst i biltrafikken.

- Oslopakke 3 er vårt viktigste verktøy for å nå klimamålene og sørge for at all trafikkvekst tas av gåing, sykkel og kollektiv. Gjennom målrettede investeringer til buss, T-bane og trikk har vi klart å øke kollektivtrafikken med over 30 % siden 2008. De neste årene er hovedprioriteten å få på plass nye trikker, komme i gang med Fornebubanen og få fart i utbyggingen av nye sykkeltraseer slik at vi får opp sykkelandelen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V).

Stagger vekst i veitrafikken

Det har vært nullvekst i veitrafikken i Oslo i perioden 2007-2 013. I Akershus har veitrafikkveksten i samme periode vært på seks prosent, som er halvparten av befolkningsveksten. I begge fylker har kollektivtrafikken tatt betydelige markedsandeler fra biltrafikk, og kan skilte med 35 % flere kollektivreiser sammenlignet med 2007. Oslopakke 3 har vært en sentral bidragsyter til denne utviklingen, dels ved finansiering av en rekke tiltak for kollektivtrafikk, gåing og sykling, dels gjennom å påvirke prisforholdet mellom bilreiser og kollektivreiser ved økte bompengetakster og bidrag til et bedre takstsystem for kollektivreiser.

- Prioriteringene i Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for 2015 til 2018 gjør det mulig å fortsette satsingen på kollektivtrafikk og dermed få trafikkveksten over fra bil til kollektiv, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).

Hyppigere togavganger

Jernbanen oppgraderes for bedre punktlighet og flere togavganger.

- Allerede i desember 2014 blir det flere tog til og fra Oslo, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Lokaltoget fra Lillestrøm til Asker (L1) på Hovedbanen og gamle Drammensbanen skal gå hvert kvarter. I tillegg kommer en ny InterCity-avgang som gir tog hvert tiende minutt fra knutepunktstasjonene mellom Asker og Lillestrøm.

- Når den nye Follobanen står ferdig vil passasjerene få kortere reisetid fra Østfold og Follo og ikke minst vil Østfoldbanen bli frigjort slik at det kan bli flere avganger på høyt trafikkerte lokalstrekningen mellom Ski og Oslo S. Vi setter også inn en rekke tekniske tiltak for å tilby bedre punktligheten gjennom Oslo, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.