- Vi har åpenhet om ulykkesanalyser

Statens vegvesen mener de praktiserer åpenhet knyttet til sitt interne arbeid med ulykkesanalyser etter dødsulykker på norske veier.

Publisert Sist oppdatert

Verdens Gang slo søndag opp at etaten hemmeligholder resultater fra ulykkesanalysearbeidet.

- Statens vegvesen har ikke noen formell granskningsoppgaver etter dødsfall i trafikken. Det tilligger politiet og Statens havarikommisjon for transport. Men for å lære mest mulig har vi de siste ni årene hatt interne ulykkesgranskere som har analysert dødsulykkene. For at vi som veieier skal lære av ulykkene, og kunne gjøre vårt for at slike ikke skjer igjen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes - som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

- Vi har åpenhet i vårt ulykkesanalyse-arbeid. Politi og påtalemyndighet får all den hjelp, bistand og informasjon som de trenger i sin etterforskning, mens alle aktører kan bruke oss som sakkyndige. Pårørende tar også fra tid til annen kontakt med oss. Vi gjør vårt beste for at de skal få den informasjonen de ønsker.

UAG(ulykkesanalysegruppe)-rapportene har siden oppstarten i 2005 vært interne arbeidsdokument. I tillegg til å inneholde personsensitive opplysninger, er dette gjort fordi rapportene og metodikken er spesifikk for Vegvesenets egen læring. Dette betyr blant annet at både analysemetode, hypotesejobbing eller selve rapporten ikke er egnet til bruk i retten eller i forbindelse med en straffesak med de kravene som ordinært stilles for bevisførsel.

Ulike roller 

VG slår fast at Vegvesenet hemmeligholder UAG-rapportene:

- Jeg kjenner meg ikke igjen i bruken av begrepet «hemmelig» som VG bruker. Slik avisen bruker det kan det fort oppfattes som om etaten holder ting skjult for omverden. Ikke noe av det UAG-arbeidet som gjøres gjør holdes hemmelig. Det er riktig at rapportene har vært unntatt offentlighet, men det er noe annet enn hemmelighold, sier Ranes.

Hun mener at det er viktig å legge de ulike aktørers rolle til grunn. Politiet etterforsker trafikksaker for å finne fakta og bevis - og for å gjøre sine vurderinger knyttet til skyld etter straffeloven. Vegvesenet analyserer for innsikt og forståelse med mål om å finne læringspunkter blant annet etter utstrakt bruk av hypoteser.

- Dette er to helt ulike roller og to helt ulike utgangspunkt for våre analyser og vurderinger, sier Ranes.

Ikke misnøye 

Ranes er opptatt av å understreke at politiet får all den hjelp og bistand som de spør etter i forbindelse med etterforskning av trafikksaker. I tillegg kan både påtalemakten og forsvarere bruke Vegvesenet-personell som sakkyndige i en straffesak.

- Vi er ikke kjent med at politi, påtalemakt eller andre aktører har vært misfornøyd med informasjonsutvekslingen fra vår side - enten generelt eller knyttet til enkeltsaker. Snarere tvert om - både UP-sjef og politidirektør bekrefter godt samarbeid og samspill i de faste kontaktmøtene med veidirektøren. Slik vi opplever det er vår rolle og oppgaver er god kjent av alle aktører, sier hun.

Mer åpenhet 

Det har, ifølge Statens vegvesen, i lengre tid pågått utviklingsarbeid innen Vegvesenets UAG-miljø for å forbedre rutiner og prosedyrer, der også offentlighet blir vurdert.

- Jeg ser ikke vekk fra at større åpenhet rundt våre rapporter kan bli resultatet. Signalene fra veidirektøren tyder på det. Dette fordi Offentlighetsloven er endret, men også for å kunne ivareta bedre det faktumet av det nå er flere veieiere enn Vegvesenet som skal vurdere og eventuelt iverksette tiltak. Problematikken knyttet til pårørende er enda en dimensjon. Når det gjelder de pårørende, bistår vi så langt vi kan med objektive fakta når de tar kontakt med oss. Vi har ingen formell rolle i forhold til de pårørende og dette er uansett en krevende situasjon som krever respekt og omtanke, sier hun.

I kampen mot trafikkdøden er kunnskap Statens vegvesens viktigste «våpen». Fakta- og analysegrunnlaget som kommer gjennom UAG-arbeidet, gjør at etaten kan følge utviklingen, foreslå effektive og målrettede trafikksikkerhetstiltak på veinettet, gjøre endringer i lovverket og påvirke opplæringssystemet og trafikantatferden. Kunnskapen deles aktivt med Vegvesenets samarbeidspartnere, media og offentligheten, ifølge Statens vegvesen.