Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Åtte entreprenører leverte pris på jobben. Røstad Entreprenør AS leverte det rimeligste tilbudet.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenøren, der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontrakten. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i februar, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Prosjektet innebærer utbedring av fv. 715 gjennom Steinsdalen fra Osen sentrum i vest til Almlifossen i øst, en strekning på totalt ca. 16,5 kilometer.

Kontrakten omfatter bygging og utbedring av seks veiparseller, samt bygging av fortau i Osen sentrum, totalt ca. 7,5 kilometer ny vei og 160 meter gang- og sykkelvei.

Se detaljer om parsellene.

- Alle parsellene skal åpnes for trafikk senhøsten 2019. Etterarbeid og ferdigstillelse skal skje i løpet av våren 2020, sier Moe.