- Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi frem til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.
- Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi frem til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Vil du bygge Ringeriksbanen/E16?

Hvis ja, bør du lese videre.

Publisert

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD). Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

- Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi frem til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Anbefaler ikke kryss

To steder anbefaler Fellesprosjektet å sende to forskjellige løsninger på høring. Det ene omhandler kryss eller ikke kryss på Helgelandsmoen og det andre er linjeføringen for både vei og bane over Mælingen; om det skal velges lang bru eller to kortere bruer kombinert med fylling.

SE ALLE PLANDOKUMENTENE HER (NEDERST PÅ BANE NORS SIDE)

Et motorveikryss på Helgelandsmoen vil være positivt for den lokale trafikken i området, men har liten nasjonal og regional betydning. Av kostnadshensyn anbefaler ikke Fellesprosjektet å bygge kryss på Helgelandsmoen.

Over Mælingen vil en lang bru være noe mer skånsom mot omgivelsene, men den er mye dyrere enn to kortere bruer med fylling. Prosjektet anbefaler derfor alternativet med to kortere bruer og fylling over Mælingen.

Videre prosess

Regjeringen har bestemt at planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan.

Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet, og som skal vedta reguleringsplanen. KMD bestemmer når forslaget til reguleringsplan skal på høring.

Trolig vil det skje i løpet av våren 2018.

Nydyrking

Prosjektet reetablerer landbruksarealer som midlertidig blir beslaglagt av anleggsarbeidet. I tillegg opprettes det et fond som skal finansiere nydyrking. Dette vil bli administrert av det kommunale landbrukskontoret.  

For å kompensere for de negative konsekvensene man ikke klarer å bøte på, etableres et friluftsfond finansiert av prosjektet, og som disponeres av Hole og Ringerike kommuner i samarbeid med friluftsorganisasjonene.

Fondet skal brukes til å styrke friluftslivet i kommunene. Det legges opp til at kommunene planlegger og gjennomfører friluftslivstiltakene. Prosjektet har også utarbeidet en plan for økologisk kompensasjon. Den peker på tiltak som skal kompensere for inngrep i særlig verdifulle naturområder.

Sparer reisetid

Fellesprosjektet omfatter 40 km med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen), samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Ringeriksbanen vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag. Det knytter Ringeriksregionen sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo.

Byggingen av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil gi økt veikapasitet og løse dagens køproblemer. Firefelts motorvei med atskilt midtdeler gjør veien tryggere. Veien vil også være mindre utsatt for stenging, fordi man ved planlagt vedlikehold og uønskede hendelser har større fleksibilitet. På strekningen fra Sundvollen til Hønefoss blir reisetiden halvert.