Det er Finnmark fylkeskommune som er vei-eier og som prioriterer og finansierer dette tiltaket. Statens vegvesen er byggherre på vegne av fylkeskommunen.

Det er den 22 km lange strekningen mellom Langvasseid og Svanvik som skal oppgraderes, og det skal gjøres «strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og sikkerhet på veien».

Veien er i dag i dårlig forfatning med teleskader, dårlig kurvatur og smal veibredde. Det er også behov for utstrakt grøfting og utskifting av stikkrenner og rekkverk, og selve veikroppen må forsterkes.

Dette skal gjøres nå

I første omgang skal det utføres utbedringsarbeid på strekningen Vintervegskaret - Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av veioverbygning på strekningen Langvasseid - Firkantvann.

I tillegg inneholder kontrakten flere trafikksikkerhetstiltak som bergrensk, rekkverksarbeid og utslaking av bratte skråninger. Langs hele strekningen Langvasseid – Svanvik skal det også gjøres mindre punktutbedringer i form av stikkrenneutskiftinger og oppretting av sviktende bærelag i enkeltpunkter.

Disse ga tilbud

Disse entreprenørene leverte tilbud på jobben:

  • AS Oscar Sundquist
  • Hivand maskin AS 
  • Mietinen Maskin AS 

Tilbudene skal kontrollregnes før det signeres kontrakt.

Arbeidet starter opp i løpet av sensommeren 2018 og skal være ferdig i løpet av høsten 2019.