Kontrakten mellom Huser Entreprenør AS og Statens vegvesen ble inngått mandag 13. august. Kontraktspartene skal ha en samhandling før byggearbeidene starter i september.

Dette skal gjøres

Huser Entreprenør AS skal på oppdrag for Statens vegvesen gjøre følgende arbeider:

 • Bygge ny fylkesvei 169 på den ca. 1850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plasstøpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

Huser Entreprenør AS skal være ferdig med å bygge tiltakene innen utgangen av august 2020.

Statens vegvesen vil inngå egen kontrakt om lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser.

Kostnadsramme på 274,4 mill. kroner

Eksisterende fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal derfor bygges i ny trase sør for dagens vei.

Statens vegvesen skal bygge ny fylkesvei 169 på vegne av Akershus fylkeskommune. I Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for perioden 2018-2021, har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi.

Denne kostnadsrammen inkluderer både veientreprisen, støytiltak, moms, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader pluss en usikkerhet på ti prosent.