Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt skal tilbakeføres til naturen.
Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt skal tilbakeføres til naturen.

Sanering av skytebaner

Mandag 24. september starter Forsvarsbygg miljøsanering av flere skytebaner i tidligere Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt i Hadsel kommune, Nordland.

Publisert

Forsvarsbygg skal fjerne forurensede masser fra sju av skytebanene i området. Massene, som utgjør ca. 2600 kubikkmeter og 4000 tonn, skal lagres på et mellomlager før de sendes videre med båt til Perpetuum AS' deponi i Balsfjord.

Noen ukers jobb

Området skal tilbakeføres til naturen, og alle arbeidene utføres derfor skånsomt for å bevare verdifulle naturtyper. To av banene, som har vert i felles bruk med Melbo skytterlag, skal fortsatt brukes til skyting. Melbo skytterlag vil i forbindelse med miljøsaneringene bygge om to av banene til å ha elektroniske skiver.

Fakta om prosjektet:

Tiltakshaver: Forsvarsbygg
Prosjektleder: Harry Hellebust
Prosjekterende: Kokkersvold AS
Tiltaksplan/miljørådgiver under tiltaket: Multiconsult ASA
Byggeledelse: HR Prosjekt AS
Utførende entreprenør: Norsk Saneringsservice AS

Det vil også være anleggs- og tungtransport på veiene under arbeidet.

Arbeidene starter 24. september og forventes å bli ferdigstilt i løpet av oktober 2018. Skytefeltet skal etter sanering tilbakeføres til grunneier.

Etablert for Heimevernet

Melbu Skyte- og øvingsfelt var tidligere et nærøvingsfelt, og det ble etablert i etterkrigsårene for Heimevernet. Feltet er blitt brukt til øving med håndvåpen og innleggs- og øvingsammunisjon til panservernvåpen.

Området er generelt svært lite utbygget, og består i hovedsak av feltbaner uten noen anlegg eller installasjoner ut over planerte standplasser. Det er etablert en 200-metersbane med standplasshus og 25 manuelle skivar. I tillegg har Melbo skytterlag en 100-metersbane med bevegelig målarrangement på trekkskinne.

Bly, kobber og antimon

Det er blitt gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i flere omganger, sist i 2018. Det er avdekke forurensede jordmasser med nivåer av tungmetaller som bly, kobber og antimon.

Området er på leid grunn. Dette miljøprosjektet omfatter sanering av sju baner med forurensing.

Skytefeltet har et areal på ca. 4960 dekar, og bestod av totalt ti forskjellige skytebaner, men ikke alle har vært i bruk.

Melbo Skyttarlag skal fortsatt skyte på to av banene, men dette arbeidet omfatter rydding etter forvarets aktiviteter. I tillegg til sanering av forurensing, blir det ryddet skrot som ligger i terrenget.

Grunneier er Stiftelsen Edith og Gunnar Fredriksens Minne.