RIF frykter dårligere kvalitet og sikkerhet i norske bygninger i fremtiden.
RIF frykter dårligere kvalitet og sikkerhet i norske bygninger i fremtiden.

- Endret forskrift svekker kvaliteten

– I verste fall kan det føre til at bygninger kollapser, sier Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIFs) utviklingssjef Ari Soilammi.

Publisert

(NB: Se tilsvar fra Kommunal- og moderniseringsdepartemenet nede i saken)

RIF frykter at lavere krav til prosjektering av nye bygg kan få alvorlige konsekvenser for blant annet brukere og beboere på sykehjem, skoler og barnehager.

- I verste fall kan det føre til at bygninger kollapser, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

I Norge bygges det for over 300 milliarder kroner hvert år. Det er en stor andel av verdiskapningen i landet vårt.

Sterk fraråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå revidert saksbehandlingsforskrift etter plan- og bygningsloven. Forskriften regulerer blant annet kvalifikasjonskrav til alle foretak som skal prosjektere og bygge i Norge.

- Regjeringen har gjort det de kaller «mindre endringer» i Byggesaksforskriften og kravene til sentral godkjenning, uten en skikkelig utredning av konsekvensene. Endringer i hva som kan kvalifiseres som faglig ledelse av byggprosjekter, og lemping av krav til utdannelse, vil i realiteten få store konsekvenser. Dette kan virke som små̊ endringer, men hadde regjeringen tatt seg tid til å utrede disse konsekvensene, hadde de skjønt at de kan bli store. Endringene kommer til å svekke kvaliteten på norske bygg, sier Soilammi.

Prosjekteringsmiljøet og høgskolemiljøet har samlet kommet med en sterk fraråding, men departementet har likevel åpnet opp for at foretak kan prosjektere store byggverk helt uten ansatte arkitekter og ingeniører, ifølge RIF.

- Departementet legger opp til at folk uten tilstrekkelig utdannelse skal prosjektere det meste som bygges av offentlige bygg, som for eksempel skoler, barnehager, sykehjem, og boligblokker og kontorbygg. Vi er svært bekymret for hva dette vil bety for helse, miljø og sikkerhet i norske byggverk, sier Soilammi.

- Bør stille egne krav for å sikre høy kvalitet

- I sin ytterste konsekvens kan endringene bety at bærekonstruksjoner i byggverk feildimensjoneres av ukvalifisert personell. Det betyr for eksempel at taket ditt kan bli feilprosjektert og kollapse ved første store snøfall, sier han.

Han mener det også kan gi uheldige løsninger og at det prosjekteres løsninger som gir dårlig brannsikkerhet eller dårlige lydforhold.

- Uheldige løsninger og ukvalifisert prosjektering vil gå ut over de som skal bruke, eie og forvalte byggene; Skoleelever, eldre, offentlige ansatte og andre. Norske bygg skal være sikre og av høy kvalitet. Regjeringen er i ferd med å la utviklingen gå motsatt vei, sier Soilammi.

RIF anbefaler nå at byggherrer stiller egne, konkrete krav til fagkompetanse og utdanning hos leverandører.

- Her kan vi bistå. Vi har utviklet vår egen godkjenningsordning som sikrer at medlemmene våre har de nødvendige kvalifikasjoner for å prosjektere lovlige og varige byggverk, sier RIFs utviklingssjef.

Svar fra departementet

AT.no har kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartemenet for kommentarer til pressemeldingen

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim, kommer med dette svaret til RIFs pressemelding:

«Som allerede godt kjent, er Byggkvalitetutvalget i gang med å vurdere den Sentrale godkjenningsordningen. Hvem som bør omfattes av en eventuell ny ordning, og hvilke krav som skal stilles, er det utvalget som skal vurdere nærmere.

Det som nå er vedtatt, er mindre endringer for å få løst noen av utfordringene som deler av næringen har tatt opp med oss. Dette er derfor ikke endringer som griper inn i arbeidet som utvalget er i gang med.

Jeg er klar over at det er ulike syn på endringene som er vedtatt, og at RIF er kritiske til at fagskoleingeniører skal ha mulighet til å prosjektere i tiltaksklasse 2. Jeg har også merket meg at RIF tar til orde for at de gjennom sin egen godkjenningsordning kan bistå byggherrer med foretak som kan prosjektere lovlige og varige byggverk.

Først og fremst vil jeg understreke at de mindre endringene som er vedtatt ikke har noen betydning  verken for kvalitet eller sikkerhet i norske bygg, slik RIF frykter. Kravene som stilles til sikkerhet i bygg følger av byggteknisk forskrift, og disse ligger fast. I tillegg er kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 2, fortsatt forbeholdt de med minimum 3-årig relevant bachelor-utdanning. Sikkerheten i bygg er derfor godt ivaretatt.

Det at fagskoleingeniører får mulighet til å prosjektere i tiltaksklasse 2, innebærer ikke noe nytt. Fagskoleutdanning har også tidligere gitt grunnlag for både sentral godkjenning og ansvarsrett i byggesak. Fagskole er en yrkesrettet, høyere utdanning som gir et godt faglig grunnlag for prosjektering – også av mer kompliserte bygg.

Regelverket stiller krav om relevant utdanning og arbeidserfaring. Endringen som er vedtatt betyr dermed ikke at fagskoleingeniører automatisk kan prosjektere innen f.eks. geoteknikk eller bygningsfysikk i tiltaksklasse 2.

Reglene for ansvarsrett og sentral godkjenning er utformet på en slik måte at det store flertallet av norske foretak, kan oppfylle kravene. Det stilles ikke krav til spesifikke fag eller utdanninger. Dette skyldes bl.a. at det ikke finnes én spesifikk utdanning som alene dekker de enkelte godkjenningsområdene. Flere typer utdanninger kan dermed være dekkende for å ivareta kravene som stilles til utdanning og praksis. Prosjektering innen arkitektur i tiltaksklasse 2 har av den grunn heller ikke vært forbeholdt en spesifikk yrkesgruppe, slik RIF synes å gi uttrykk for.  Byggherrer som bruker sentralt godkjente foretak kan være trygge på at foretaket har de nødvendige kvalifikasjoner for å prosjektere både lovlige og varige byggverk.

Som nevnt er Byggkvalitetutvalget godt i gang med sitt arbeid. RIF er en del av referansegruppen. Jeg anbefaler RIF å bruke denne muligheten til å argumentere for sine standpunkter.»