I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.
I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.

110 mill. kroner til veibygging og taubane

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene.

Publisert

For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

- Denne regjeringen har med dette doblet satsingen på infrastruktur i skogbruket sammenlignet med den rød-grønne regjeringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Stor aktivitet

- Det er for tiden stor aktivitet i skogen og hogsten er økende. For å sikre en langsiktig og bærekraftig skognæring er det derfor viktig med foryngelse og ungskogpleie etter hogst, sier Hoksrud.

Landbruks- og matministeren har derfor lagt vekt på å styrke tilskuddet til skogkultur med 11 millioner kroner til 84 millioner kroner i 2019, inkludert en satsing på 8 millioner kroner til miljøtiltak med hovedvekt på ivaretakelse av nøkkelbiotoper.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om skogressursene og samtidig ta nødvendige hensyn til biologisk mangfold og andre miljøverdier. Bevilgningen til skogbruksplanlegging økes med 1 million kroner i 2019 til 28,5 millioner kroner.

- Opp til næringen

Bevilgningene til Kystskogbruket og til Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) økes hver med en halv million kroner til henholdsvis 5 millioner kroner og 13,5 millioner kroner i 2019.

Det bevilges 1 millioner kroner til prosjektet Velg Skog.

- Med denne satsingen bidrar vi betydelig til en kunnskapsbasert, effektiv og miljøvennlig skognæring. Nå er det opp til næringen å sørge for at disse midlene utnyttes godt, slik at skognæringen kan fortsette å bidra til verdiskaping, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.