Ferdig i 2021

Etter planen skal valg av entreprenør være klart før sommeren 2019, slik at arbeidet kan starte på ettersommeren.  Veien skal være ferdig i juni 2021.

Langs Seljordsvannet er terrenget kupert, flere steder stiger fjellet stupbratt opp fra vannet. Slikt terreng er krevende å bygge ny vei i. Det er nødvendig å sprenge ut ca. 250.000 kubikkmeter fast fjell for å lage den regulerte veien i 8,5 meters bredde.

Bygging av veien vil også kreve store fyllinger på ca. 230.000 kubikkmeter.
Terrenget gjør at dagens vei må stenges i lenger perioder fordi det er umulig å lage omkjøringsveger med «en akseptabel ulykkesrisiko».

Reduserer ulykker

Gjennom å rette ut svinger og gjøre bakker slakere, er målet å redusere både utforkjørings- og møteulykker samtidig som det blir bedre for næringstrafikken å komme frem.

Stortinget har vedtatt at veien skal finansieres gjennom bompenger med en kostnadsramme på 291 millioner kroner.

Den nye veien skal bygges i to parseller, hver tilnærmet 1,5 kilometer lange, på hver side av Sanden camping som ligger langs Seljordsvannet.

I den opprinnelige planen var det regulert inn en tunnel på den ene parsellen. Høsten 2018 ble deler av veien regulert på nytt. I den nye planen er veilinjen lagt litt om og tunnelen erstattes med en fjellskjæring. Det vil være flere fjellskjæringer på strekningene.