AF ønsker å være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn.
AF ønsker å være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn.

AF Gruppen skal doble kvinneandelen

AF Gruppen har vedtatt et «40/20-mål» som innebærer at 40 prosent av alle funksjonærene i AF skal være kvinner.

Publisert

Den totale kvinneandel skal øke fra 9 til 20 prosent. Det innebærer at AF går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

- De neste årene skal AF Gruppen vokse betydelig. Skal vi beholde posisjonen som Norges mest lønnsomme entreprenør, må vi øke ledelseskapasiteten og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn. Det mangler ikke på kvinner som studerer relevante fag, men med en kvinneandel på under 10 prosent, går vi åpenbart glipp av mange dyktige folk, sier konsernsjef Morten Grongstad.

AF Gruppens forretningsenheter vil fra 2019 sette mål for kvinneandel i sin enhet på ulike stillingsnivåer og måle utviklingen kvartalsvis.

Fokus på ubevisst diskriminering

Satsingen innebærer en langsiktig forpliktelse fra ledelsen i AF og en helhetlig tilnærming som både tar for seg holdningsendringer på individnivå og strukturelle hindre.

De neste årene vil det iverksettes en rekke tiltak for å øke kvinneandelen. Disse tiltakene berører blant annet bedriftskultur, måten man ansetter på og hva man gjør for å utvikle og beholde dyktige mennesker.

- Dersom det finnes holdninger og strukturer som hindrer den utviklingen vi ønsker å ha, er det viktig at vi får tatt ett oppgjør med disse. Ubevisst diskriminering er et av fokusområdene vi har tatt tak i tidlig. Bedriftskulturer endres gjennom økt bevisstgjøring og tematikken settes på dagsorden både på prosjektbesøk og kurs i AF Akademiet, forteller prosjektleder Sif Løvdal som leder prosjektgruppen som jobber for like karrieremuligheter i AF for kvinner og menn. 

Tiltak som skal gagne alle

40/20-målet er et ledd i å sikre like muligheter for karriereutvikling for alle.

Tiltakene som innføres skal ikke bare gagne ett kjønn, men alle medarbeidere i AF. Bedre tilrettelegging for å kombinere jobb og familie skal gjøre AF Gruppen til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte, skriver AF Gruppen i en nyhetsmelding.

- Vi skal være bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant kvinner og menn. Medarbeidertilfredsheten skal være like høy hos begge kjønn. Vi skal rett og slett ha de beste folka, sier konsernsjef Morten Grongstad, i meldingen.