I dette området i Langstein var det planer om en utfylling med masser fra Forbordsfjelltunnelen på E6 i Trøndelag. Det blir det ikke noe av etter at massene er vurdert som uegnet til dette.
I dette området i Langstein var det planer om en utfylling med masser fra Forbordsfjelltunnelen på E6 i Trøndelag. Det blir det ikke noe av etter at massene er vurdert som uegnet til dette.

E6 Kvithammar-Åsen: Dropper utfylling i Langstein

Geotekniske undersøkelser viser at det er umulig å få til et havne- og industriområde basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen, i Langstein i Trøndelag.

Publisert

- Resultatene fra de geotekniske undersøkelsene viser at løsmassene i området er mer omfattende enn en hadde håp om. Disse løsmassene består i all hovedsak av bløte leirmasser. Videre vurderinger av ulike aktuelle utfyllingsalternativer tilsier voldsomme stabiliseringstiltak for at disse skal kunne realiseres, forklarer prosjektleder Lars Erik Moe i Nye Veier.

Som del av veiprosjektet E6 Kvithammar-Åsen skal Nye Veier bygge Forbordsfjelltunnelen, som vil bli den lengste fjelltunnelen i Midt-Norge. Bygging av tunnelen vil lokalt skape et betydelig overskudd av steinmasser.

Nye Veier har sett på muligheten for å benytte disse ressursene til etablering av et mulig havne- og industriområde i Langstein.

Geotekniske utfordringer

For å vurdere gjennomførbarhet, har Nye Veier fått utført en grundig scanning av sjøbunnen og gjort grunnboringer samt prøvetakinger fra borebåt.

Nå viser altså undersøkelsene med all tydelighet at planene om en utfylling må skrinlegges.

- Vi jakter fortløpende etter muligheter for å skape økt samfunnsnytte i prosjektet, og i den forbindelse har det vært viktig for oss å få undersøkt denne muligheten. Når tiltaket i Langstein ikke er gjennomførbart, vil videre fokus være å bruke disse ressursene i veilinjen, samt i ulike samfunnsnyttige formål i nærheten av veilinjen, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Reguleringsplanarbeid i gang

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Kvithammar-Åsen er nå i gang for fullt sammen med Hæhre Entreprenør AS som valgt entreprenør og Aas Jacobsen AS som rådgiver.

Gjennom sommeren og tidlig høst 2019 vil hovedaktivitetene være knyttet til innhenting av ulikt grunnlagsmateriale. Det vil bli foretatt omfattende grunnboringer, kjerneboringer, seismikk og ulike kartlegginger.

Deretter starter arbeidet med å optimalisere veilinjen og prosjektet innenfor den prinsipielle løsningen som fremgår av vedtatt kommunedelplan.

Tidsaspektet og alternativsvurderingene vil særlig avhenge av de geotekniske undersøkelsene, men en ser for seg å ha forslag til reguleringsplan for hver av kommunene Levanger og Stjørdal klar til førstegangsbehandling i første halvår 2020.

E6 Kvithammar-Åsen skal etter planen ferdigstilles i 2025/2026.