Denne feiebilen, en Scania R580 av typen LB6X2*4HNB, begynte å brenne i i Fjærlandstunnelen på riksvei 5 mellom Jølster og Sogndal 17. april 2017.  Bilde fra SHTs rapport om hendelsen.
Denne feiebilen, en Scania R580 av typen LB6X2*4HNB, begynte å brenne i i Fjærlandstunnelen på riksvei 5 mellom Jølster og Sogndal 17. april 2017. Bilde fra SHTs rapport om hendelsen.

Brann i feiebil fanget bilister i røyk

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ber i en rapport Vegvesenet opprette fysiske ledesystemer i tunnel og forbedre SHA-planene ved arbeid i tunnel.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

SHT har kommet med en rapport etter en brann i en feiebil i april 2017, Rapport om brann i kjøretøy på rv. 5, Fjærlandstunnelen, 17. April 2017.

Dette er bakgrunnen for rapporten:

Mandag 17. april 2017 klokken 22.56 oppsto det brann i en feiebil inne i Fjærlandstunnelen på riksvei 5 mellom Jølster og Sogndal.

Feiebilen var en del av et arbeidslag som utførte renholdsarbeid i tunnelen. Det var styrt trafikkavvikling i tunnelen under arbeidet, og kjøretøy ble ledet gjennom tunnelen i kolonner med en ledebil.

Føreren av feiebilen varsla politiet om brannen og åpnet et brannskap i tunnelen for å varsle Vegtrafikksentralen.

Trafikanter ikke varslet - gikk seg vill i røyken

Føreren fikk ikke varslet resten av arbeidslaget, og heller ikke føreren av ledebilen som var i ferd med å kjøre inn i tunnelen i spissen for en kolonne på sju kjøretøy.

Kolonnen ble møtt av den evakuerende feiebilføreren ca. 500 meter fra brannstedet og prøvde å snu for å kjøre ut av tunnelen, men ble raskt fanget i røyken fra brannen. Ledebilen kjørte seg fast og sperret veibanen, og trafikantene forlot bilene for å fortsette til fots.

I den tette røyken mistet flere av trafikantene orienteringsevnen. Dette førte til at flere trafikanter gikk i feil retning, mot brannen, før de snudde og gikk mot utgangen. De siste trafikantene ble evakuert ut av tunnelen med bistand fra røykdykkere, ca. 40 minutter etter at brannen oppsto.

Ventilasjonssystemet blåste røyken mot trafikantene

Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS (110-sentralen) kalte ut mannskap både fra Sogn brann og redning IKS (SBR) og Jølster brann og redning (JBR). SBR hadde den formelle innsatsledelsen under brannen og tok seg av slukningsarbeidet fra Fjærland-siden av tunnelen, mens JBR arbeidet fra Skei-siden av tunnelen.

Røyken fra kjøretøybrannen ble ventilert i retning fra Fjærland mot Skei, som var den predefinerte ventilasjonsretningen i tunnelen.

SHTs undersøkelse har vist at sikkerhetsutstyret i Fjærlandstunnelen, slik situasjonen var under brannen 17. april 2017, ikke sikret sikkerheten til trafikantene og forutsetningene for selvredningsprinsippet.

Den predefinerte brannventilasjonsretningen førte til at alle trafikantene ble fanget i røyk, og dermed hindret en trygg evakuering. Tunnelen var heller ikke utstyrt med noen form for fysisk ledesystem som trafikantene kunne ha fulgt ved evakuering til fots.

SHT: - Har identifisert svake punkter i retningslinjer og opplæring

Undersøkelsen har også vist at byggherrens planlegging og entreprenørens gjennomføring av
arbeidet ikke sikret til trafikantenes sikkerhet og forutsetningene for selvredningsprinsippet.

SHT har identifisert svake punkter i retningslinjer og opplæring, i tillegg til manglende brifing,
risikovurderinger, kommunikasjonsprosedyrer, varslings- og evakueringsplaner.

På bakgrunn av funna fra denne undersøkelsen mener SHT at kontrahering, planlegging og
gjennomføring av arbeid i tunnel i større grad må sikre trafikantenes sikkerhet og forutsetningene for selvredningsprinsippet.

NB: SHT har sett på det elektriske systemet og hydraulikksystemet på feiebilen, en Scania R580 av typen LB6X2*4HNB, uten å komme til noen klar konklusjon for utløsende brannårsak.

SHT fremmer fire sikkerhetstilrådinger i sin rapport etter ulykken.

Sikkerhetstilrådingene:

Sikkerhetstilråding VEG nr. 2019/13T
Undersøkelsen av kjøretøybrannen i Fjærlandstunnelen 17. april 2017, i likhet med flere
av SHTs tidligere undersøkelser av tunnelbranner, har vist at trafikanter fort mister
all sikt og har problemer med å orientere seg i røykfylte tunneler.

Derfor blir ofte tunnelveggen brukt som referanse for å finne veien ut av tunnelen, og følgelig er et fysisk ledesystem på tunnelveggen, for eksempel en håndlist, et relevant sikkerhetstiltak.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler (tilråder) at Statens vegvesen prioriterer å etablere fysiske ledesystemer for evakuerende trafikanter i både eksisterende og prosjekterte
veitunneler.

Sikkerhetstilråding VEG nr. 2019/14T
Undersøkelsen av kjøretøybrannen i Fjærlandstunnelen 17. april 2017 har avdekket at
Statens vegvesens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) var av en generell
karakter, og gjaldt for alle arbeidsoperasjonene innenfor den aktuelle driftskontrakten.
SHA-planens risikovurdering omhandlet en rekke ulike risikoforhold som ikke var
relevante for arbeidene i Fjærlandstunnelen, mens brann i tunnel ikke var identifisert som
et spesifikt risikomoment.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler (tilråder) at Statens vegvesen etablerer rutiner for å sikre at arbeid i tunnel enten blir sikret i egne SHA-planer, eller at eksisterende SHA-planer blir revidert og tilpasset for de spesifikke forholdene i tunnel.

Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/15T
Undersøkelsen av kjøretøybrannen i Fjærlandstunnelen 17. april 2017 har avdekket at
arbeidsvarslingsplanen med tilhørende risikovurdering for tunnelarbeidene ikke tok for
seg brann i kjøretøy eller tiltak for å evakuere trafikanter ved en eventuell hendelse. SHT
mener at trafikantperspektivet bør komme tydeligere frem i arbeidsvarslingsplaner med
tilhørende risikovurdering for tunnelarbeid.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler (tilråder) at Statens vegvesen omtaler arbeid i tunnel og evakuering som særskilte risikotilfeller i rettledelsen til utfylling av risikovurderinger
knyttet til arbeidsvarslingsplaner.

Sikkerhetstilråding VEG nr. 2019/16T
Undersøkelsen av kjøretøybrannen i Fjærlandstunnelen 17. april 2017 har vist at
forutsetningene for selvredningsprinsippet ikke ble tatt hånd om verken gjennom
planleggingen eller gjennomføringen av arbeidene i Fjærlandstunnelen. SHT mener fraværet
av fokus på dette hos byggherren og entreprenørene delvis kan forklares med den
tilsvarende mangelen på slikt fokus i de gjeldende håndbøkene. Blant annet savner
SHT krav til kommunikasjon mellom ledebilføreren og arbeidere i og utenfor tunnelen
og krav om at det skal utarbeides en evakueringsplan.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler (tilrår) at Statens vegvesen reviderer håndbøker som omhandlar tunnelarbeid, slik at disse også omtaler og behandler forutsetninger for selvredningsprinsippet ved styrt trafikkavvikling.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS