Disse kom med tilbud:

  • Gjerdalen Entreprenør AS, 27,7 millioner kroner
  • Brødrene Gudbrandsen AS, 29,8 millioner kroner
  • Gjøvik Graveservice AS, 31,2 millioner kroner
  • Dokka Entreprenør AS, 32,6 millioner kroner

Tryggere å gå og sykle

For å øke trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister, skal det bygges helt ny gang- og sykkelveiløsning gjennom Hans Mustads gate og ca. 160 meter videre inn i Marcus Thranes gate, en strekning på totalt 1075 meter. Det blir egne felt for gående og syklende. 

- Hans Mustads gate er en egnet trasé for sykling gjennom byen. Gjøvik skole ligger i Hans Mustads gate, og det er viktig å gjøre det tryggere å gå og sykle til skolen, både fra nord og sør, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Statens vegvesen.

Inkludert i prosjektet er også bygging av en inntil fire meter høy og 50 meter lang betongmur langs Hans Mustads gate mot Røverdalen.

Bygging langs Raufossveien utsatt

Opprinnelig skulle også ombygging av ca. 300 meter av gang- og sykkelveien langs fylkesvei 172 Raufossvegen vært en del av byggeprosjektet, men siden midlene som Statens vegvesen har til disposisjon nå «ikke strekker til», er denne delen foreløpig tatt ut av prosjektet.

- Vi ønsker å prioritere tiltak i nord, der det er størst behov for å få økt trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister. Derfor er det strekningen langs Raufossvegen i sør, som vi nå tar ut, sier Vidar Øfstaas.

Bygging i Hans Mustads gate i 13 måneder

- Vi er fornøyd med antall tilbud. Nå skal vi gå gjennom tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som er avgjørende, sier Øfstaas.

Arbeidet med gang- og sykkelveiløsningen i Hans Mustads gate i Gjøvik starter i september og skal være ferdig i midten av oktober 2020.

- Arbeidene vil, naturlig nok, medføre ulemper for beboere og trafikanter i Gjøvik by. Det er litt for tidlig i prosessen å si noe nøyaktig om tidspunktene for stengeperioder og omkjøring, men dette vil vi komme tilbake til, sier prosjektlederen.