ENIGE OM EN VEI VIDERE: Adm. direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg med pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen med tiltaksrapporten for å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen. Solem var stedfortreder for Bettina Sandvin som av trafikale problemer var forhindret å delta i fremleggelsen av rapporten.
ENIGE OM EN VEI VIDERE: Adm. direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg med pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen med tiltaksrapporten for å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen. Solem var stedfortreder for Bettina Sandvin som av trafikale problemer var forhindret å delta i fremleggelsen av rapporten.

Enighet om tiltak for å redusere konflikter

OSLO (AT.no): Statens vegvesen (SVV) og Entreprenørbedriftene bygg og anlegg (EBA) har utarbeidet en rapport med konkrete tiltak med tanke på å redusere konfliktnivået i store prosjekter.

Publisert

I november 2018 ble det holdt en såkalt tvisteløsekonferanse hos NHO i Oslo, der alle aktører i bransjen var invitert for å belyse utfordringene. Bakteppet er at det er altfor mange konflikter i anleggsbransjen, og det er stor uenighet om hvordan utfordringer som oppstår i store prosjekter skal løses.

Etter denne konferansen trakk EBA og SVV seg tilbake for å utarbeide konkrete tiltak, og det er disse tiltakene som ble lagt frem for pressen torsdag 29. august.

- Det er viktig å ta tak i det man er uenig om. Vi har nå en enighet som vil lette på trykket, sier leder Bettina Sandvin som leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen.

- Vi er enige i at vi vil ha uenigheter, men også at vi ønsker å løse flere utfordringer underveis i prosjektet, sier adm. direktør Kari Sandberg i EBA.

Arbeidet er utført av en liten arbeidsgruppe som det meldes at har samarbeidet meget godt.

- Diskusjonene har vært preget av åpenhet, gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller, sier Kari Sandberg.

- Vi har oppnådd en felles enighet om at tiltakene vil være gode bidrag for å redusere konfliktnivået, og de anbefalte tiltakene er forankret i toppledelsen både hos SVV og de største entreprenørselskapene, forteller Bettina Sandvin.

Bruk av ekspertråd

Gruppen har utarbeidet en ny kontraktsbestemmelse om bruk av ekspertråd. I utgangspunktet er det naturlig å benytte to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder.

Uenigheter dreier seg som regel om hva som er berettigede krav og riktig betaling. I de tilfeller det har vært umulig å bli enig, har hele entreprenørens krav kommet inn i et rettslig løp, også når byggherren ville ha kunnet gitt et mindre oppgjør.

Ekspertrådet skal kunne gi råd om delutbetaling. Byggherren vil følge rådet med mindre man mener at det er åpenbart urimelig.

Listen over tiltak

Årsak til konflikter er sammensatt, og gruppa har derfor jobbet med tiltak både knyttet til Kontrakt, Kultur og Kompetanse.

Slik oppsummerer partene de viktigste tiltakene:

  • Det er definert en tydelig prosess for hvordan krav skal håndteres. Prosessen inkluderer klare frister og ansvar. Dette skal sikre at krav ikke blir liggende.
  • På de største kontraktene utvides ekspertordningen til et ekspertråd bestående av flere eksperter. Gruppa har utarbeidet en konkret kontraktbestemmelse som regulerer ekspertrådets arbeid.
  • Byggherren vil gjøre midlertidige utbetalinger i tråd med ekspertrådets råd, såfremt byggherren ikke er av den oppfatning av at rådet er åpenbart uriktig.
  • Fremdriftsplan er et avgjørende verktøy for å dokumentere krav. Gruppa har utarbeidet forslag til hvilke krav som skal stilles til fremdriften og til entreprenørens rapportering.
  • Gruppa er enige om at samhandlingen mellom entreprenør og byggherre bør være tettere når kontraktene blir svært store. Gruppa har derfor foreslått eksempler som Vegvesenet vil innarbeide i sin veileder for samhandlingsprosessen.
  • Det er utarbeidet en enkel oversikt over hvordan entreprenøren kan dokumentere ulike konsekvenser av endringer som oppstår underveis i et kontraktsarbeid.
  • Det er enighet om å se på mulige felles initiativ for å sikre kompetanseheving og kulturendring.

Nye og gjeldende kontrakter

Noen tiltak kan innføres i allerede inngåtte kontrakter, forutsatt at dette er et ønske fra begge kontraktspartene.

Andre tiltak vil måtte innarbeides i SVV sine kontraktsmaler og legges til grunn i nye kontrakter, skriver partene i en pressemelding.