E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble.
E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble.

Deling av data skal øke sikkerheten ved sprengning

Nye Veier vil sammen med anleggsbransjen og bergindustrien endre dagens sprengningsarbeider med hjelp av datadeling.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I dag skjer det flere uhell ved sprengning som lett kan føre til alvorlig personskade eller død. Mange av disse uhellene skjer på bakgrunn av dårlig datagrunnlag, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Når eksplosiver skal lades for en sprengning skal dette utføres i samsvar med en salveplan. Salveplanen lages på bakgrunn av rapport hentet fra boreriggen som har boret hullene der eksplosivene skal lades.

- Ofte er disse rapportene en lite informativ papirlapp, skriver Nye Veier i meldingen.

«Papirlappen» overleveres til bergsprengeren som i ifølge eksplosivforskriften skal ha det sprengningsfaglige ansvaret for at tiltakene på sprengningsstedet er slik at sikkerheten er ivaretatt.

«Den lite informative papirlappen» utgjør en risiko for tap av viktig data som ville vært vesentlig i planleggingen av gjeldene og nye salver. Bedre data skal bidra til å gjøre dagens sprengningsarbeid utenfor tunnel tryggere.

Nye Veier skriver videre:

- Tunnelsprengning ligger lengre fremme på god registrering, presentasjon og deling av data. Dette fører til positive gevinster som bedre planlegging og tryggere salver enn ved sprengning utenfor tunnel. Det er rart at det skal være en forskjell på disse. Datafangst på boring i tunnel inneholder mye av de samme dataene som fanges på boring utenfor tunnel. Dessverre ligger dataene fra boring utenfor tunnel tilgjengelig i ulike tjenester fra ulike aktører og ikke samlet på en oversiktlig plattform. Den viktige oppgaven som gjenstår nå er å fange og ta vare på dataene som igjen kan benyttes i planlegging av nye sprengningsarbeider. Da kan man virkelig ivareta sikkerheten.

Godt oppmøte

Ca. 50 personer fra 20 ulike bedrifter og leverandører var samlet i Tønsberg forleden for å diskutere hva som må til for å fornye og forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon slik den er i dag. På workshopen fikk ulike leverandører og bedrifter innenfor boring, ladning og sprengning anledning til å presentere sine produkter.

De orienterte også om hvordan disse produktene kan fange og ta vare på data som igjen kan benyttes i planlegging nye sprengningsarbeider. Denne typen data vil Nye Veier bruke som sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden.

Resten av programmet ble benyttet til en debatt om hva som må til for å utvikle hensiktsmessige verktøy for bergsprengeren. Det ble diskutert om det innføres krav for dataleveranse. Hvis det skal settes krav, må i hvert fall entreprenører behandles likt, ble det poengtert.

Enighet om datadeling

Alle aktørene som behandler datafangsten i forbindelse med boring skal være enige om at dataene må deles for at de skal skape merverdi.

Og alle hadde tilrettelagt sine systemer slik at deling kan skje. Dette gir mulighet for å videreforedle dataene til det verktøyet bergsprenger ikke har over jord i dag.

Det ble reist spørsmål ved om vi er i ferd med å utvikle roboter og innføre ingeniørkompetanse for å sprenge. Men DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som også var tilstede på workshopen, uttalte at de også i fremtiden vil ha fagarbeidere på salvene.

- Får vi med oss det engasjementet som ble vist på denne workshopen videre i arbeidet om datadeling kan vi flytte fjell, sier rådgiver sprenging i Nye Veier Thor Kristian Hustveit etter workshopen.

Ønsker å forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon

Nye Veier ønsker at det tenkes nytt innenfor utveksling av datafangst fra boreriggene slik at de som skal planlegge ladningen i praksis kan anvende datafangsten.

Selskapet er opptatt å tenke nytt og utfordre bransjen innenfor utviklingen av planlegging- og dokumentasjonsverktøy tilpasset bergsprenger og bergsprengerens arbeidssituasjon.

Det kom konkrete forslag på å oppnevne en arbeidsgruppe for å gi innspill til hvordan bergsprengerens verktøy skal bli, Bransjerådet for Fjellsprengning tar hånd om organisering av dette.

Vil forsikre bedre tilgang på informasjon

Nye Veier er byggherre for store veiprosjekt, der boring og sprengning er en vesentlig aktivitet.

- Vi tar vårt byggherre-ansvar alvorlig og i den forbindelse avdekker vi store utfordringer med hensyn til den rapporten som borerigg operatøren skal avlevere til bergsprenger ifølge eksplosivforskriften § 88, opplyser Nye Veier.

Det er en utfordring med hensyn til lovens bokstav, men også en utfordring fordi bergsprenger ikke får tilgang på god nok informasjon til å lade hensiktsmessig for å ivareta sikkerhet, ifølge byggherren, som fortsetter:

- Volumberegning, borehullenes plassering og mengde anvendt sprengstoff henger nøye sammen, og dokumentasjonen på dette er ikke tilfredsstillende slik det foretas i dag.

Ikke siste workshop

Nye Veier avsluttet workshopen med å fortelle at dette ikke blir siste møte om arbeidssituasjonen til bergsprengeren.

Powered by Labrador CMS