Illustrasjonsbilde. Bildet er ikke fra et tilsyn.

Tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I august og september har Arbeidstilsynet gjennomført sin andre tilsynsaksjon med grøfte- og gravearbeid i 2019.

I aksjonen i mai og juni ble 222 virksomheter kontrollert og 13 av disse ble stanset. I høstens aksjon ble det gjennomført 296 tilsyn. På 12 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.

- Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid, og arbeidet må foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Vurderer 18 overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vurderer å gi 18 overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen i høst. Noen på grunn av risikofylt graving. Andre på grunn av at arbeidstakere i virksomhetene ikke hadde gyldig HMS-kort.

Til tross for stans og mulige overtredelsesgebyr, er hovedinntrykket likevel at de fleste virksomhetene jobber godt med sikkerheten.

Men Arbeidstilsynet har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer.

Økning i antall graveulykker

Arbeidstilsynet har analysert ulykker i forbindelse med gravearbeid i perioden 2014 til 2018.

116 arbeidstakere ble skadet i de 108 graveulykkene som er analysert, og av disse omkom 8 personer. Graveulykkene utgjør 5 prosent av ulykkene som meldes til Arbeidstilsynet, og hele 20 prosent av arbeidsskadedødsfallene der bygge- og anleggsvirksomheter er involvert.

I 2018 ble det innrapporter ca. dobbelt så mange graveulykker som i tre av de fire foregående årene. Årsaken til denne økningen er ikke kjent. 

Arbeidstilsynet har blant annet registrert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde eller får stein over seg Det har også vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann.

Når masser gir etter, kan maskiner følge med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt.

- Dette er ulykker med stor risiko for alvorlige skader, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registrert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere.

Typiske funn

Tilsynsaksjonen mot risikofylt gravearbeid er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

 • Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger
 • Manglende geotekniske undersøkelser
 • Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull
 • Rømningsveier mangler
 • Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin
 • Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning
 • Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler

Arbeidstilsynet gjorde samme type funn i aksjonen i vår.

Tiltak for sikkert grøftearbeid

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet.

Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres.

Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Stans og overtredelsesgebyr

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

 • Fare for utrasing
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Usikret grøft dypere enn 2 meter
 • Manglende sakkyndig kontroll

- 12 stans er ikke et veldig høyt tall, men i verste fall kunne de forholdene som ble stanset ført til 12 ulykker med alvorlige personskader, sier Vollheim.

Powered by Labrador CMS