Bjørn-Arve Raanes har tatt grep om regional godsstrategi. Her sammen med sparringspartner Rolf Aarland (t.h.), tidligere markeds- og logistikksjef i Trondheim Havn, nå leder av konsulentselskapet Logistica. Foto: Per Dagfinn Wolden
Bjørn-Arve Raanes har tatt grep om regional godsstrategi. Her sammen med sparringspartner Rolf Aarland (t.h.), tidligere markeds- og logistikksjef i Trondheim Havn, nå leder av konsulentselskapet Logistica. Foto: Per Dagfinn Wolden

Godsutfordringer i Trøndelag

Trøndelag fylke har startet jakten på kunnskap for å løse fremtidens godsutfordringer.

Publisert

Det er ventet en enorm vekst i godstransporten fremover. Det meste ser ut til å komme på vei. Hvordan samfunnet skal håndtere dette er uvisst.

Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og NTNU har inngått en omfattende samarbeidsavtale for å finne løsninger for godstransport, både i nær framtid og på lengre sikt. Nå starter jobben med å få på plass kunnskapen som skal gi oss svarene.

- Framtidas transportbehov er omfattende og ny teknologi blir viktig, forteller Bjørn-Arve Raanes, prosjektleder for godsprosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Hva skal skje?

- Smarte og klimavennlige grep må på plass for å løse den beregnede økte veksten i godstransporten fram mot 2050. Derfor har de tre partene i avtalen bestemt seg for å jobbe sammen for å skaffe kunnskapen som trengs for å finne fram til nye metoder og ny teknologi, svarer prosjektlederen.

– Hvilke gods-grep må tas?

- Det er satt av 2 mill. kroner til et forprosjekt som er i gang i fylkeskommunen. Dagens fylkesting har, som det første i Norge, vedtatt å ta en rolle innen godstransport uten å ha formell myndighet eller budsjett på området.

Kartlegging av godstransporten rundt Trondheim er gjort, samt at det er gjennomført tre arrangementer med godstransport som tema i fylkeskommunens regi.

Markeres 21. oktober

- Den 21. oktober markerer vi startskuddet for arbeidet med kunnskapsgrunnlaget med et orienteringsmøte på Quality Hotel Augustin i Trondheim for samarbeidspartnere og alle andre som er interessert i denne oppstarten. Deltagelse er gratis, men påmelding er nødvendig av praktiske årsaker, oppfordrer Raanes.

Trøndelag fylkeskommunes engasjement er en del av oppfølgingen av fylkeskommunens godsstrategi. Godstransport blir en del av hovedutvalg for transports ansvarsområde når Trøndelag fylkeskommune fra nyttår får egen veiadministrasjon.

- Det er et naturlig valg å samarbeide med kunnskapsmiljøene, sier Raanes og forteller videre:

- Kompetansemiljøene i Trøndelag får en naturlig og viktig rolle og forprosjektet skal basere seg på tett samarbeid med næring og offentlige aktører, samt forskning og utdanning. Jobben med kunnskapsgrunnlaget har som mål å skaffe helhetlig og felles kunnskap på tvers av sektorer ved hjelp av forskning og utdanning.

Prosjektleder Raanes fremhever at det er viktig og riktig å kontinuerlig tilegne seg kunnskap for å bli i stand til å møte fremtidens utfordringer. Derfor har NTNU og SINTEF laget en skisse til kunnskapsgrunnlag for Trøndelag fylkeskommune, med fokus på forskning og utdanning.

Utfordringer

Raanes viser til følgende utfordringer:

  • Sjømatnæringen forventer en særlig stor økning i årene framover og får store utfordringer hvis transporten må skje langs veien.
  • Det er nasjonale politiske mål om godsoverføring til sjø og bane.
  • Norge skal være klimanøytralt innen 2050 (klimaloven).
  • Norge trenger økt verdiskaping og mer effektiv offentlig sektor (perspektivmeldingen).
  • Mobilitet er et velferdsgode og en viktig prioritering.
  • Nasjonal transportplan har beregnet at veksten i godstransporten frem mot 2050 vil være på 290 millioner tonn og at 80% av vekten vil komme på vei. Veksten tilsvarer en 100 mil lang sammenhengende rekke lastebiler hver dag.
  • Beregninger viser at standarden på norske fylkeveger er sterkt nedadgående fram mot 2024 og har et investeringsbehov på 500-600 milliarder kroner.