Utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran har et veldig stort tunnelprosjekt under oppseiling i Oslo.
Utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran har et veldig stort tunnelprosjekt under oppseiling i Oslo.

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Det planlegges ny T-banetunnel fra Majorstuen via Bislett, Stortinget og Grünerløkka til Tøyen. Kostnadsestimat: 17,4 milliarder kroner

Publisert

Den nye tunnelen skal gi økt kapasitet gjennom sentrum. Dette betyr flere og hyppigere avganger ikke bare i sentrum, men på hele T-banenettet med over 100 T-banestasjoner. Samtidig blir både Bislett og Grünerløkka tilgjengelig med T-banen gjennom to nye stasjoner.

Vedtak

Forslag til planprogram var på høring i perioden 2. oktober til 13. november 2017. Ruter har laget forslag til revidert planprogram på bakgrunn av høringsinnspillene, og forslag til revidert planprogram ble oversendt til plan- og bygningsetaten (PBE) 12. februar 2018.

Bystyret vedtok 15. mai 2019 at ny T-banetunnel skal planlegges fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua på nedre Grünerløkka og Tøyen. PBE er planmyndighet i Oslo kommune og de fastsatte planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 2. juli 2019 på bakgrunn av bystyrevedtaket.

Konsekvensutredning

Planprogrammet beskriver hva som skal undersøkes og konsekvensutredes i det videre planarbeidet.

T-banetunnelen planlegges fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen. Det vil i videre planfaser bli vurdert om tunnelen bør forlenges til Bryn. Det anbefales ny stasjon på Bislett og Grünerløkka. Antall stasjoner og konkret lokalisering av oppganger vil vurderes i videre planfaser.
T-banetunnelen planlegges fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen. Det vil i videre planfaser bli vurdert om tunnelen bør forlenges til Bryn. Det anbefales ny stasjon på Bislett og Grünerløkka. Antall stasjoner og konkret lokalisering av oppganger vil vurderes i videre planfaser.

Utredninger om hensiktsmessig stasjonsstruktur i området fra og med St. Olavs plass til og med Youngstorget samt behovsanalyse og kapasitetsvurderinger for strekningen øst for Tøyen stasjon til vest for Brynseng stasjon, vil resultere i et revidert planalternativ som vil være utgangspunkt for detaljregulering med konsekvensutredning.

Byråd for miljø og samferdsel har sendt en bestilling til Ruter om å gjennomføre konsekvensutredning og detaljregulering for den vedtatte traseen med tilhørende stasjoner. Ruter starter dette arbeidet høsten 2019.

Anbudskonferanse

1. november 2019 inviterer Ruter og Sporveien til dialogkonferanse om gjennomføringen av en anbudskonkurranse om rådgivertjenester for planleggingen av den nye T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og Majorstuen stasjon.

Kapasiteten i fellestunnelen gjennom Oslo sentrum er allerede fullt utnyttet. En ny tunnel er sentral i å bygge kapasitet for fremtiden, og en forutsetning for at veksten i transportbehovet skal kunne skje kollektivt. Parallelt med prosjektene om Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel, pågår anskaffelsen av nytt signal- og sikringssystem med CBTC-teknologi og forberedelsene til bygging av Fornebubanen.

- Den historiske satsingen på T-banen vil sørge for at innbyggerne i Oslo-regionen får et attraktivt kollektilbud i flere tiår framover, sier utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.

Sporveien har byggherreansvaret for den nye tunnelen og skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging. Parallelt jobber Ruter med reguleringsplan og konseptvalgutredning (KU). Arbeidet skjer i tett samarbeid.

Mer informasjon om dialogkonferansen finner du her.