- Fremover er det nødvendig med omfattende samarbeid og samordning mellom Statens vegvesen, fylkeskommunene og andre aktører. Vi forutsetter at staten vil strekke seg langt for å bidra til en så god overgang som mulig, sier Gunn Marit Helgesen.
- Fremover er det nødvendig med omfattende samarbeid og samordning mellom Statens vegvesen, fylkeskommunene og andre aktører. Vi forutsetter at staten vil strekke seg langt for å bidra til en så god overgang som mulig, sier Gunn Marit Helgesen.

KS fornøyd med penger til fylkesvei

Men mener Statens vegvesen får penger som fylkeskommunene bare må se langt etter.

Publisert

- Regjeringen legger i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet endelig opp til at midler skal følge oppgavene når sams veiadministrasjon overføres til fylkene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Helgesen mener dette er et viktig premiss for en vellykket oppgaveoverføring og avgjørende for at fylkeskommunene skal være i stand til å utføre de oppgavene som blir overført fra 2020.

- Har vært noen uklarheter

Fylkeskommunene skal få dekket personalkostnadene for det antallet stillinger Statens vegvesen (SVV) mener det har vært behov for i arbeidet med fylkesveiene.

Ressursoverføringen er i tråd med prinsippet om at midlene følger oppgavene. Det foreligger også en løsning i det økonomiske oppgjøret ved at feriepengene utbetales fra Statens vegvesen i 2020.

- Det har vært noen uklarheter knyttet til overføring av ansatte og oppgaver som det nå ser ut til at staten har funnet løsninger på. Det er likevel å bemerke at fylkeskommunene hele tiden har vært klare på at de trenger flere årsverk enn det denne budsjettrammen gir rom for, sier Helgesen.

Helgesen mener samtidig det er verd å merke seg at regjeringen forventer en inntektsøkning for SVV i 2020 i størrelsesorden 50 mill. kroner som følge av salg av ytelser til fylkeskommunene uten at fylkeskommunene får en tilsvarende kompensasjon i sine budsjettrammer.

I budsjettforslaget for SVV, er det også avsatt 150 mill. kroner i omstillingskostnader, mens fylkeskommunene ikke får noe ekstra for sine omstillingskostnader og andre engangskostnader, ifølge KS.

Overføring av utstyr

SVV foreslår at utstyr som har vært brukt på både riks- og fylkesveier som del av sams veiadministrasjon overføres fra SVV til fylkeskommunene vederlagsfritt. Overføringen av utstyr vil ta utgangspunkt i det Statens vegvesen ikke trenger til arbeid med riksvei. KS mener overføring av maskiner, kjøretøy og annet utstyr må skje i et samarbeid mellom SVV og fylkeskommunene slik at det blir en rimelig fordeling ut fra behov.

- Fremover er det nødvendig med omfattende samarbeid og samordning mellom Statens vegvesen, fylkeskommunene og andre aktører. Vi forutsetter at staten vil strekke seg langt for å bidra til en så god overgang som mulig, sier Gunn Marit Helgesen.