I prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal det bygges kjørbar tunnel for vannrør fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo. Det skal også bygges vannbehandlingsanlegg i fjellhaller på Huseby og tunnel fra Huseby som skal kobles inn på eksisterende vannforsyningsnett i Oslo. Det er sistnevnte haller og tunneler som nå er lyst ut som en entreprise. Kartillustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo
I prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal det bygges kjørbar tunnel for vannrør fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo. Det skal også bygges vannbehandlingsanlegg i fjellhaller på Huseby og tunnel fra Huseby som skal kobles inn på eksisterende vannforsyningsnett i Oslo. Det er sistnevnte haller og tunneler som nå er lyst ut som en entreprise. Kartillustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Oslo kommune legger ut storkontrakt

Ca. 1.200.000 faste m³ fjell skal sprenges ut.

Publisert

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo starter i 2020

Oslo mangler i dag en fullgod reservevannforsyning. Sårbarheten i vannforsyningssystemet til byen er uakseptabel høy. Oslo kommune er i dag helt avhengige av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann. Bystyret i Oslo vedtok reguleringsplan og investering av prosjekt Ny vannforsyning Oslo den 13. november i år.

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo starter i 2020. Kontrakten på forberedende arbeider, E8, ble lagt ut i markedet i starten av desember, som en av åtte delkontrakter. Det er Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, som er byggherre.

Forberedende arbeider E8 er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1.200.000 faste m³ fjell skal sprenges ut. Det skal etableres tre riggområder ved henholdsvis Huseby Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda.

- Vi er utrolig glade for å komme i gang med utbyggingen av en fullgod reservevannforsyning for hele Oslo. Sårbarheten i dagens vannforsyning er uakseptabelt høy. Å legge ut den første kontrakten er en viktig milepel for å sikre byens snart 700.000 innbygger tilgang til trygt drikkevann nå og i fremtiden, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund. 

Arbeider og entrepriser

Under står alle arbeider/entrepriser som inngår i byggingen av ny vannforsyning til hovedstaden. E08 ble lyst ut 2. desember 2019.

Forberedende arbeider og fjellhaller: E08
Entreprise Forberedende arbeider og fjellhaller er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1.200.000 fm3 fjell. Det skal etableres tre riggområder ved hhv. Huseby Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda.

NB! Denne kontrakten var opprinnelig begrenset til forberedende arbeider og adkomsttunneler. Den er nå utvidet til å gjelde alle fjellarbeider på Huseby og Sollerud. 

Råvannstunnel: E05
Råvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Tunnelen vil bli boret med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side med minimum 4,5 m i diameter. Råvannstunnelen har ingen elektriske installasjoner, mens inntaket på Vefsrud har en inntakshall med instrumentering og en drenspumpestasjon. Strømforsyning til Vefsrud og Huseby føres frem i egne forprosjekt.

Rentvannstunnel m/rør: E06
Rentvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal bygges et 600 meter langt tverrslag og ca. 5 km rentvannstunnel fra Ullevål sykehus. Kontrakten inneholder også legging av rør i rentvannstunnelen, og etablere tilknytning til vanndistribusjonsnettet.

Betong og bygg: E01
Utførelsesentreprise (NS 8405). Alle betongarbeider i fjellhallene til vannbehandlingsanlegget på Huseby. Ca. 30 000 m³ betong. Driftsbygg på bakkeplan med tilhørende arbeider. 

NB! Denne kontrakten omfatter nå kun betongarbeider og driftsbygg. Utsprengning av fjellhaller til vannbehandlingsanlegget er flyttet til forberedende arbeider og fjellhaller.

Maskin, rør og ventiler/SRO: E02
Levering og montering av prosessutstyr som pumper, rør, tanker, uv-aggregater, og instrumentering.

Elektro: E04
Elektroinstallasjoner over hele anlegget, reservekraft, høyspent med trafoer.

Doserings- og slamanlegg: E03
Levering og montering av doseringsanlegg for kjemikalier med pumper, tanker, rørsystemer og styring. Slamavvanningsanlegg, marmoranlegg, skruer, måleutstyr med mer.

Objektsikring: E07
Levering og montering av adgangs- og kontrollsystemer. 

Hva er prosjekt Ny vannforsyning Oslo?

Prosjektet berører fire kommuner – Lier, Hole, Bærum og Oslo. Fra Holsfjorden vil det gå en 19 km lang råvannstunnel til Huseby i Oslo vest. Her skal det etableres et vannbehandlingsanlegg under bakken, og rent drikkevann overføres videre til ledningsnettet i Oslo.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028. Prosjektet er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne og en av de største investeringene i Kommune-Norge.

Det overordnede målet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 1. januar 2028.