6. august 2018, kjørte et vogntog med to krokcontainere langs Bynesveien på fv. 715, Storsteinan i Trondheim da tilhengerdraget løsnet fra tilhengeren.Tilhengeren ble liggende på tvers av veien etter å ha løsnet fra bilen og veltet.
6. august 2018, kjørte et vogntog med to krokcontainere langs Bynesveien på fv. 715, Storsteinan i Trondheim da tilhengerdraget løsnet fra tilhengeren.Tilhengeren ble liggende på tvers av veien etter å ha løsnet fra bilen og veltet.

Rapport om alvorlig trafikkuhell med slepvogn

Statens Havarikommisjon for Transport ber Statens vegvesen gjennomgå og forbedre sine interne rutiner.

Publisert

Om morgenen mandag 6. august 2018, kjørte et vogntog med to krokcontainere langs Bynesveien på fv. 715 i Trondheim.

I en slak høyrekurve brøt tilhengerdraget sammen i en sveisesøm. Dette skjedde «under normal kjøring og uten påvirkning av andre krefter».

Slepvognen slet seg, svingte over i motgående kjørefelt og veltet på over på siden. Da den kom til ro, blokkerte slepvognen hele veien. Ingen personer ble skadet som følge av hendelsen.

Ikke samsvar mellom drag og dokumentasjon

Slepvognen var godkjent av Statens vegvesen, men det installerte tilhengerdraget var ikke i samsvar med den fremlagte dokumentasjonen. Dette ble ikke avdekket i forbindelse med godkjenningen av slepvognen.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har i en undersøkelse vurdert hvordan krav og tester av tilhengerdrag blir kvalitetssikret gjennom bilforskriften og opp mot hva som er beskrevet i EUs rammedirektiv 2007/46/EF.

Tilhengerdraget sett fra oversiden og undersiden med tilhørende bruddsoner.
Tilhengerdraget sett fra oversiden og undersiden med tilhørende bruddsoner.

SHT mener at det mangler en sikkerhetsbarriere ved at bilforskriften har reduserte kompetanse- og kvalitetskrav til utstedelse av sikkerhetsdokumentasjon ved enkeltgodkjenninger.

Sikkerhetskritisk varsel

SHT opprettet undersøkelsen av dette trafikkuhellet, fordi det oppstod et brudd i en sikkerhetskritisk komponent på en relativ ny slepvogn. Undersøkelsen har fokusert på tilhengerdragets oppbygging og ombygging, dimensjoneringskrav og kontroll ved førstegangsgodkjenning.

Kommisjonens vurdering tidlig i undersøkelsen, var at bruddet oppsto på grunn av en ombygging av tilhengerdraget før slepvognens førstegangsgodkjenning.

SHT sendte derfor 13. september 2018 et varsel om sikkerhetskritiske forhold til Statens vegvesen i forbindelse med undersøkelsen.

Last ned rapporten her.

Sikkerhetstilrådinger

SHT fremmer to sikkerhetstilrådninger i forbindelse med undersøkelsen:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/19T

Undersøkelsen av trafikkuhellet på fv. 715 6. august 2018 har vist at svikt i tilhengerdraget skjedde som en følge av at dette var underdimensjonert ved produksjon. Undersøkelsen har også vist at Statens vegvesens interne rutiner ikke har vært tilstrekkelige for å fange opp denne mangelen ved godkjenning av tilhengeren. Det finnes flere tilhengerdrag i Norge som er produsert på lik måte.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sine interne rutiner for å sikre at sikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt i tilknytning til enkeltgodkjenning og registrering av tilhengere.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/20T

Undersøkelsen av trafikkuhellet på fv. 715 6. august 2018 har vist at det ikke ble avdekket at tilhengerdraget var underdimensjonerte i forbindelse med godkjenning av tilhengeren. EUs rammedirektiv 2007/46/EF har et klart skille mellom fabrikant og teknisk instans, mens bilforskriften § 9 åpner for at fabrikanten selv kan dokumentere at eget produkt tilfredsstiller regelverket uten at det foreligger formelle krav til fabrikantens kompetanse. Undersøkelsen har vist at det er krevende for flere parter å ha full oversikt over hvilke krav som skal tilfredsstilles og dokumenteres for å få registrert en tilhenger.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med bransjen, gjennomgår og vurderer behovet for endringer i regelverket for enkeltgodkjenning av tilhengere i Norge.