Fredag 13. desember 2019 gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Ca. 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18. Ytterligere 300 kubikkmeter med fjell (løs blokk) ble fjernet noen dager etter raset.

Vurdert av ulike geologmiljøer

Hele området rundt raset er vurdert av ulike geologmiljøer med tanke på sikkerhet. Basert på råd fra disse miljøene, har Statens vegvesen nå besluttet å fjerne mer berg, både nord og sør for selve rasstedet.

- Hvor mye vi må sprenge vekk, vil vi kontinuerlig vurdere etter hver sprengning. Hvor langt ned mot veibanen vi må sprenge, kan vi ikke fastsette nå siden hele arbeidet vil bygge på informasjon vi får i takt med fremdriften, sier Tore Jan Hansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ca. 30 meter høy skjæring

Søndre delen av bergskjæringen er ca. 30 meter høy. Her vil store deler av toppen bli sprengt ned. Den nordre delen fremstår mer stabil og har mindre høyde, men også her vil det bli gjort tiltak. I første rekke vurderer Statens vegvesen økt bruk av sikringsbolter og steinsprangnett.

Så langt har Statens vegvesen ervervet arealet på toppen av skjæringen, og det pågår hogst av skog. Det er i tillegg anlagt anleggsvei for maskiner som skal utføre fjellrensk (fjerning av mose, jord etc.). Arbeidet med fjellrensk vil starte i løpet av neste uke (uke 4).

Ikke omkjøring via Larvik sentrum

Fremdriften på sprengningsarbeidet er basert på at E18-trafikken skal gå som tofeltstrafikk slik det er langs Bommestad nå i dag. Det vil si at Statens vegvesen ikke ønsker omkjøring via Larvik sentrum.

- Vi ser på muligheten for å stenge E18 den tiden det tar å sprenge, sjekke området etter at salven er gått, og for deretter å åpne E18 for trafikk forbi Bommestad igjen, forteller Hansen.

En slik fremgangsmåte gjør at selve sprengningsarbeidet tar noe lengre tid. Det vil bli brukt små sprengningssalver for å ha ekstra god kontroll slik at ikke stein utilsiktet faller ned på veibanen.

Det er allerede iverksatt ulike tiltak for å sikre nordgående løp hvor trafikken går i dag. Det er montert stålcontainere i to høyder der alle er låst sammen. I tillegg er hver av disse belastet med betongblokker som veier fire til åtte tonn som gjør containerne tyngre og dermed danner en kraftigere buffervegg.

Når blir det normal trafikk på E18?

- Det er vanskelig å kunne si eksakt når vi kan forvente normal trafikkavvikling på E18 igjen. Dette fordi geologer må vurdere hvor mye fjell som må sprenges og tiltak som fjellsikringsarbeid i form av fjellbolter og sikringsnett gjennom hele arbeidet. Statens vegvesen kan i dag ikke være mer presise enn at arbeidene vil kunne ta 1-2 måneder, forklarer Tore Jan Hansen.

Årsaken til raset

Vegdirektøren har nedsatt en ekstern ekspertgruppe som skal vurdere årsaken til raset ved E18 Bommestad, og de skal levere sin rapport 15. februar.

Statens vegvesen vil ikke kommenterer årsak før ekspertgruppen har presentert sin rapport.