Bilde av det automatiske pengeinnkrevingssystemet på E6 Alnabu i Oslo.

Trenden er klar

Bompengeselskapene reduserer passeringskostnadene tredje år på rad.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tall fra bompengesektoren viser at kostnadene per passering fortsetter å gå ned og ligger i 2018 på 1,27 kroner mot 2,53 kroner i 2002.

- Bompengeselskapene har de siste årene jobbet hardt for å sikre at innkrevingen av bompenger er så effektivt som mulig. Resultatet fra 2018 viser at tiltakene virker og bidrar til å redusere kostnadene. Vi har tro på at det er mulig å presse kostnadene per passering ytterligere ned, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Avdeling brukerfinansiering, Vegdirektoratet.

Færre og større bompengeselskap

Åge Jensen, avdelingsdirektør i Avdeling brukerfinansiering, Vegdirektoratet.

Antall bompengeselskap er redusert betraktelig etter at det ble etablert fem regionale bompengeselskap der de fleste bompengeprosjekter er innlemmet i deres respektive porteføljer. Det har resultert i at selv om et bompengeprosjekt legger ned, opphører ikke driften av selskapet, men videreføres med de resterende prosjektene.

- Denne omorganiseringen av bompengesektoren bidrar til mer stabil drift av selskapene og gir dem bedre mulighet til å sikre en effektiv drift på lang sikt, sier Jensen.

Inntektene økte

Driftskostnadene økte med 13 millioner kroner i 2018, uten å ta hensyn til prisstigningen, og lå på 833 millioner kroner. Disse kostnadene har holdt seg stabile siden 2016.

Tall for 2018

  • 62 bompengeprosjekter
  • 251 bomstasjoner fordelt på 500 innkrevingsfelt i tillegg til innkreving på sju ferjeforbindelser
  • 656 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer – fordelt på 92,8 % i takstgruppe 1 og 7,2% i takstgruppe 2
  • Gjennomsnittlig passeringer per døgn (ÅDT) varierer mellom de ulike bompengeprosjektene fra under 1000 per døgn i noen få prosjekter til rundt 300.000 i de mest trafikkerte
  • Antall passeringer med utenlandskregistrerte kjøretøy var ca. 19,3 millioner tilsvarende 2,9% av total trafikk i bomstasjonene
  • 78,7 prosent av alle passeringer var registrert med brikke
  • Inntekter: 11 mrd. kroner
  • Driftskostnader: 780 millioner kroner uten avskrivninger
  • Gjennomsnittlig driftskostnad per passering: 1,27 kroner
  • Total lånegjeld: 58,2 mrd. kroner ved utgangen av året.

Bompengeinntektene har sakte, men sikkert økt fra over ni mrd. kroner i 2015 til 11 mrd. kroner i 2018, til tross for at det var samme antall bompengeprosjekter i 2015 som i 2018. Begge årene var det innkreving i 62 prosjekter, mens antall passeringer økte med 65 millioner i denne perioden.

26 prosent slapp å betale bompenger

26 prosent av alle passeringer slapp å betale bompenger i 2018. Fritakene gjaldt nullutslippskjøretøy, kollektivtransport, kjøretøy for utrykning, arbeid på vei og for forflytningshemmede, i tillegg til timesregel og passeringstak.

Andelen kjøretøy med brikke har holdt seg stabilt rundt 80 prosent siden 2008 og landet på 78,66 prosent i 2018 mot 78,26 prosent året før. Brikkeandelen var høyest i nord- og midt Norge.

Betalingsgraden blant utenlandske kjøretøy varierer

Utenlandske kjøretøy sto for rundt 19,3 millioner passeringer tilsvarende 2,9 prosent av total trafikk i bomstasjonene. Det er en liten reduksjon i forhold til året før, som hadde 20,1 millioner tilsvarende passeringer.

Betalingsgraden blant utenlandske kjøretøy med brikke har økt de siste årene og var i 2018 omtrent på samme nivå som norske i takstgruppe 1. For takstgruppe 2 betalte 97 prosent med brikkeavtale mot 98 prosent av norske kjøretøy i samme takstgruppe.

Antall bompengeprosjekter holder seg stabilt

Antall passeringer i bomstasjoner og på ferjer holdt seg noenlunde stabilt med totalt 656 millioner passeringer mot 655 millioner året før, hvorav 99,6 prosent foregikk i bomstasjoner og 0,4 prosent på ferjer.

Totalt antall bompengeprosjekter med innkreving har holdt seg stabilt de siste årene og endte på 62 prosjekter mot 63 året før. Fire nye prosjekter startet opp, fem ble avsluttet og to ble utvidet. Det har vært en jevn økning i antall bomstasjoner fra 140 i 2014 til 251 i 2018.

Bompengereformen

I forbindelse med bompengereformen ble det etablert fem regionale bompengeselskap som var i drift i 2018. De fleste eksisterende bompengeprosjekter ble innlemmet i disse selskapene, mens noen få fortsatte som selvstendige selskaper.

I de fleste bompengeprosjekter ble det innført nytt takst- og rabattsystem for å effektivisere innkreving og innføre et mer brukervennlig system. Den gamle ordningen med forskuddsbetaling og lokale særordninger ble fjernet. Det ble innført 20 prosent rabatt for passeringer av kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig avtale.

Stortinget åpnet for betaling av nullutslippskjøretøy i alle bompengeprosjekter forutsatt lokalpolitisk tilslutning. Det ble innført i enkelte prosjekter i løpet av 2019.

Inntektsprognosen for 2019: rundt 13 mrd. kroner.

Powered by Labrador CMS