Entreprenør på prosjektet var Erling Rolstad AS.
Entreprenør på prosjektet var Erling Rolstad AS.

Sikret boliger mot steinsprang med voll

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

NVE har sikret 27 boliger i Ulstad i Lom kommune i Innlandet mot steinsprang. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE overleverte anlegget til kommunen 13. februar 2020.

NVE har bistått Lom kommune med å bygge anlegget, som sikrer Ulstad mot steinsprang. Overleveringen ble markert med snorklipping og en felles befaring.

- Jeg vil gratulere Lom kommune med dagen. Nå er 27 boliger her i Ulstad bedre sikret mot steinsprang. Det betyr redusert fare og større sikkerhet i hverdagen for folk her, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Kartlegging i 2008 viste stor skredfare

Fra befaringen. Vollen sikrer mot steinsprang og skred.
Fra befaringen. Vollen sikrer mot steinsprang og skred.

Fakta om skredvollen

  • Tidsrom oppføring: August 2018–oktober 2019
  • Pris: Ca. 61 mill. kroner
  • Prosjektering: NGI og Nordplan
  • Entreprenør: Erling Rolstad AS
  • Underleverandører:
    - Tentex AS - jordarmering
    - Norsk Bergsikring AS – steinspranggjerde

NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og støtter kommunene med kartlegging, sikring og arealplanlegging.

- Det er en sentral del av NVEs samfunnsoppdrag å bidra til sikring mot flom og skred. Når klimaet nå er i endring, må vi regne med flere skred- og flomhendelser fremover. Det er som regel god økonomi å sikre på forhånd framfor å bruke store summer på å rette opp i etterkant. I årene som kommer bør vi i Norge nok øke innsatsen på dette området, sier Lund.

I 2008 kartla NGI skredfaren i Lom, på oppdrag fra kommunen. Kartleggingen avdekket stor skredfare ved boligfeltet Ulstad, med flere åpenbare rasområder i form av berghammere, store enkeltblokker og steinurer like over boligfeltet. 

Krevende sikringstiltak

I 2013 søkte Lom kommune NVE om økonomisk og faglig hjelp til å sikre boligene, og detaljprosjekteringen startet høsten 2017.

Det har vært utfordrende å gjennomføre tiltaket på grunn av trangt og bratt terreng, krevende grunnforhold og nærheten til husene.

Sikringsvollen sikrer mot steinsprang 

Skredsikringen består av en ca. 450 meter lang voll bygget opp av jordarmerte masser, og et steinspranggjerde på ca. 70 meter.

Vollen fanger i tillegg opp andre typer løsmasseskred og holder overvann bak vollen.

Skredsikringen gir et akseptabelt sikkerhetssnivå mot steinsprang for de 27 boligene, i tråd med kommunens ønske.

Powered by Labrador CMS