Miljofartsgrense
Miljofartsgrense

- Miljøfartsgrense gir samfunnsnytte

Miljøfartsgrenser, slik tiltaket brukes i Oslo i dag, gir en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt ni millioner kroner årlig. Det er konklusjonen i en nylig publisert vitenskapelig artikkel.

Publisert

Studien, som er utført av NILU - Norsk institutt for luftforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI), analyserer de samfunnsøkonomiske konsekvensene av miljøfartsgrense som tiltak. Studien har resultert i en vitenskapelig artikkel som er publisert i Science of the Total Environment.

Denne konkluderer med at fordelene med miljøfartsgrensene overgår ulempene med en beregnet samfunnsnytte på ni millioner kroner.

Studien viser at miljøfartsgrenser gir økt reisetid for den enkelte som regnes om til som samfunnsøkonomisk tap. På den andre siden gir miljøfartsgrensene fordeler i form av mindre forurensning, mindre støy og færre trafikkulykker for den enkelte. Disse fordelene regnes om til samfunnsnytte. Når samfunnsnytten settes opp mot samfunnstapet, viser NILU/TØI sin studie at nytten er ni million kroner høyere enn ulempene.

Denne nytten gir ikke Statens vegvesen høyere inntekter, men det er verdien av at naboene til veien får mindre helseplager og bilistene kolliderer mindre som altså beregnes til ni millioner kroner netto nytte for samfunnet. 

- Det er godt å få dokumentert at de tiltakene vi bruker for å holde lufta ren både virker og at det ikke har noen vesentlige ulemper for samfunnet som helhet, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen.

Les den vitenskapelige artikkelen her.