NHO LT-sjef Are Kjensli følger opp med nye krav etter dagens tiltakspakke fra regjeringen.

NHO LT-sjefen følger opp med nye krav

Transport- og logistikkbransjen krever ny tiltakspakke for å opprettholde forsyningslinjene innen veitransport, jernbane, sjøtransport og flyfrakt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tiltakspakken for godstransporten har en kostnadsramme på rundt fem milliarder kroner.

Det er i et brev til Samferdselsdepartementet og Statsministeren denne uken at NHO Logistikk og Transport (NHO LT) kommer med en rekke krav for å unngå kollaps og konkursras.

– Det er særdeles viktig å opprettholde forsyningslinjene. Transportnæringen er avgjørende for eksistensgrunnlaget til andre næringer, slik at de ikke brytes ned. Økt netthandel er ikke nok til å dekke opp volumtapet, i en situasjon med mindre transport, forteller adm. direktør Are Kjensli til Mtlogistikk.

NHO LT-sjefen understreker også at transport og forsyningssikkerhet er viktige bærebjelker for å ivareta grunnleggende behov i befolkningen, og er derfor definert som en samfunnskritisk funksjon.

NHO LTs medlemsbedrifter frakter daglig store mengder dagligvarer, medisiner, medisinsk utstyr, sjømat, industrivarer og råmaterialer. Tusenvis av norske bedrifter er avhengig av de tjenestene vår næring tilbyr, både for innenlands transport, og for import- og eksportaktivitet over hele verden.

- Logistikk- og transportbransjen berøres sterkt av situasjonen vi nå opplever med korona-pandemien. Bransjen står overfor store merkostnader både som følge av tiltagende svikt i aktivitet og av myndighetenes restriksjoner. Bedriftene har allerede varslet omfattende permitteringer, lønnskutt og investeringsstopp, men de vil likevel ikke kunne kompensere for tapte inntekter og økte kostnader, sier Kjensli og understreker følgende:

- Mange rammes også av at den norske kronen har svekket seg vesentlig mot bl.a. euro, da mange underleverandører betales i fremmed valuta. Dette i en situasjon der myndighetene og samfunnet for øvrig ønsker, og er avhengig av, at forsyningslinjene opprettholdes både innenfor veitransport, jernbane, sjøtransport og flyfrakt.

Nå ber altså NHO LT om en økonomisk krisepakke for godstransporten for å sikre at vi unngår massekonkurser i    næringen som følge av likviditetsmangel, og samtidig sikre opprettholdelse av viktige forsyningslinjer.

- I første omgang ber vi om tilgang til en likviditetspakke med lav rente, avgiftstilpasninger og reduserte leiekostnader og statlige kjøp av transporttjenester innen gods på jernbane og sjøtransport, forteller Kjensli.

Han legger også til at logistikk- og transportbransjen selv med disse tiltakene vil bære en betydelig risiko selv, på lik linje med øvrige bransjer, og at disse tiltakene er ment å bidra til å begrense omfanget og konsekvensene av den uoversiktlige situasjonen vi alle nå opplever.

NHO LT-sjefen understreker det meget gode samarbeidet med fagdepartementer og andre transportmyndigheter om relevante praktiske tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

- Denne dialogen fortsetter vi parallelt med dette innspillet, sier Kjensli som gjennom en likviditetspakke ber om en statlig garanti på linje med det som er stilt til disposisjon for luftfart, med en trekkmulighet over de neste tre måneder og en tilbakebetaling innen to år. Totalrammen er på fem milliarder kroner.

Viktig for flyspeditørene

Frakt av gods med fly innenlands sendes i stor grad med passasjerfly. Selskapene som driver innen flyfrakt er derfor avhengige av at passasjerflyene går.

- Tiltak i pakken som er gitt luftfart vil gi positive virkninger også her. Det er imidlertid egne kostnader knyttet til flyfrakt av gods i form av gebyrer og avgifter. Lettelser her vil bidra til å redusere tapene for flyspeditørene, forteller Kjensli.

Han tenker spesielt på årsgebyr for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og security-avgifter knyttet til sikkerhetskontroll av post og frakt på de regionale lufthavnene, fra 1. januar 2020 og ut året.

Ifølge NHO LT-sjefen har jernbanetransport vært under sterkt press.

- Lønnsomhet for godsframføring på tog i Norge har vært under press i mange år. Godstog med lav fyllingsgrad medfører store økonomiske tap på grunn av de store faste kostnadene slik virksomhet innebærer, på lik linje med blant annet flyselskaper, fergedrift m.m., sier Kjensli.

Han understreker også at midlertidig oppheving av baneavgifter for godstog i perioden fra 1. januar 2020 og ut året er særdeles viktig. Det samme gjelder midlertidig oppheving av leie av terminaler og lastekraner på terminalene til Bane NOR.

Statlige transport-kjøp

NHO LT-sjefen ber også myndighetene bidra med statlig kjøp av jernbanetjenester for å opprettholde forsyningslinjer mellom landsdelene, med en pr. jernbanestrekning.

Det legges til grunn at SD er oppdragsgiver og kontraktspart, og at det inngås en enkel kontrakt med de aktuelle jernbaneselskaper.

Sjøtransportens skjebne

Kjensli viser til at all passasjertrafikk med ferger er stanset som følge av myndighetenes restriksjoner.

- Disse skipene frakter også gods og innstillingene innebærer derfor at en viktig del av forsyningslinjene mellom Norge og kontinentet er brutt. På samme måte skaper Hurtigrutens innstillinger mellom Bergen og Kirkenes problemer for godstransporten langs hele kysten. Dette truer livsgrunnlaget for de mange ekspeditører langs kysten og skaper problemer for kystsamfunnene generelt, sier Kjensli som også ber om kompensasjon/fritak for skipsekspeditører og havneterminaloperatører for leieutgifter for havnearealer, lokaler, og utstyr.

NHO LT-sjefen ber også staten kjøpe seiling av ruter fra utenriksferger som normalt seiler i faste ruter til og fra norske havner, og fra ruter som normalt utføres med Hurtigruten for å sikre at forsyningssikkerheten kan opprettholdes, selv om det ikke er kommersielt grunnlag for å seile.

Veitransport og samlast

Transportørleddet veitransport og samlast med mange små enheter og enkeltmannsforetak, og med en meget lav lønnsomhet og betydelige merkostnader.

– Tiltakene vil være avgjørende for at disse bedriftene skal bestå, noe som er nødvendig for at vi også skal ha en fungerende transportnæring i Norge etter krisen. Reduksjon i avgifter/kostnader vil bidra til å redusere tapene for transportbedriftene, understreker Kjensli.

Dropp bompenger for tunge kjøretøy

NLF-sjef Geir A. Mo oversendte også nye krav til Stortinget fredag.

NHO LT ber om fritak fra bompenger for tunge kjøretøy, og som i 2020 beløper seg til 14,2 milliarder kroner.

Kjensli viser til at drivstoffkostnaden utgjør ca. 60-65 prosent av km-kostnadene for en lastebil. Statens avgifter (veibruksavgift, CO2-avgift, mva.) utgjør i underkant av 60 prosent av disse kostnadene.

Dette innebærer at statens avgifter utgjør opptil 40 prosent av en tung lastebils km-kostnad.

Ifølge NHO LT-sjefen vil en reduksjon i drivstoffavgifter bidra vesentlig til reduserte tap.

- Vi ber derfor om at Regjeringen også vurderer reduksjoner i drivstoffavgiftene for tunge kjøretøy, sier NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli.

 

Nye NLF-krav 

Også NLF-sjef Geir A. Mo kom fredag med nye krav til regjeringen.

– Små- og mellomstore bedrifter må ha penger nå, ikke om seks måneder, sier lastebil-generalen.

Han har bedt om at Norge gjør som Danmark hvor myndighetene var tidlig ute med å kompensere små- og mellomstore bedrifters faste utgifter.

– I vår siste tiltakspakke oversendt myndighetene denne uken anbefalte vi i stor grad å adoptere modellen som Danmark har benyttet. Etter det vi kan se fremstår det som om dette budskapet har blitt hørt i fredagens tiltakspakke fra regjeringen, sier Mo.

 Han tror grepene som nå tas kan bidra til å sikre fremtiden til konkursutsatte bedrifter.

– Vi må fortsatt sette oss inn i alle detaljene i den foreslåtte løsningen. Men basert på de signalene vi får, ser dette ut som et virkemiddel som kommer store deler av næringslivet til gode, sier NLF-sjefen som også ber myndighetene droppe forskuddet på bompenger og ferge.

Flere andre organisasjoner og politiske partier har signalisert det samme, noe som gjør at Mo har godt håp om at forslaget blir realisert.

– I Norge har bedriftene ikke fått tilstrekkelige incentiver for å holde hjulene i gang. Vi må kunne ha flere tanker i hodet på en gang; bedriftene skal ikke bare overleve selve krisen, de skal også greie å leve etter at krisen er over. Da må vi sikre både bemanning og likviditet i tillegg til aktivitet, sier Mo til Lastebil.no.

Powered by Labrador CMS