Regelendring og ekstra tilskudd skal gi skogplanting også våren 2020.
Regelendring og ekstra tilskudd skal gi skogplanting også våren 2020.

Forslag til tilskudd for skogplanting våren 2020

Bakgrunnen for forslaget, som nå sendes på høring, er at utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner, blant annet for grensepassering og karanteneregler.

Publisert

For å bidra til å sikre planting av skogplanter i vår, og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

Bakgrunnen for ordningen, er at utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner. Dette har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft. Restriksjonene innebærer økte kostnader for de i skogbruket som har ansvar for å organisere og gjennomføre utplanting.
Det er produsert 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020, og dersom de ikke blir plantet ut i løpet av våren, må de kastes.

Landbruks- og matdepartementet foreslår derfor, etter dialog med avtalepartene i jordbruksforhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket, å omdisponere midler under Landbrukets utviklingsfond (LUF). Landbruksdirektoratet  har utredet tilskuddsbehovet og innretning av ordningen.

Underveis har regjeringen nylig gjennomført endringer i utlendingsforskriften, bortvisningsforskriften og dagpengeordningen. Dette gjør det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme til Norge og enklere for permitterte nordmenn å ta jobb i landbruket. Med bakgrunn i dette, foreslår Landbruks- og matdepartementet, etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret og næringsorganisasjonene i skogbruket, et tilskudd på 1,30 kroner per skogplante for alle planter som plantes våren 2020.

- Jeg er glad for at vi, etter samråd med næringen, kan foreslå støtte til skogplanting som bidrar til at årets vårplanter blir satt ut. Ordningen er enkel å håndtere for både skogbruket og forvaltningen. Etter mitt syn er det en god balanse mellom prioriterte tilskuddsmidler til vårplantingen i denne krevende situasjonen vi står oppe i, og samtidig unngå å omfordele for mye penger fra andre viktige tiltak i skogbruket som ungskogpleie og veibygging, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).