Lørdag 2. februar 2019 kjørte et vogntog sørover på rv. 3 ved Stor-Elvdal. I motsatt kjøreretningkjørte en brøytebil. Ved kjøring gjennom en høyrekurve i nærheten av Messelt mistet vogntog-sjåførenkontrollen, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med rekkverket på veiens venstre side.Etter å ha truffet autovernet fortsatte vogntoget i motsatt kjørefelt i ca. 15 meter før det kollidertemed den motgående brøytebilen. Treffpunktet for kollisjonen var i brøytebilen sitt kjørefelt.Sammenstøtet mellom de to kjøretøyene var så kraftig at plogen på brøytebilen ble rettet ut ogfungerte som en rampe for vogntoget, som kjørte opp i førerhuset til brøytebilen. Brøytebilsjåføren ble hardt skadd, vogntogsjåføren var fysisk uskadd.
Lørdag 2. februar 2019 kjørte et vogntog sørover på rv. 3 ved Stor-Elvdal. I motsatt kjøreretningkjørte en brøytebil. Ved kjøring gjennom en høyrekurve i nærheten av Messelt mistet vogntog-sjåførenkontrollen, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med rekkverket på veiens venstre side.Etter å ha truffet autovernet fortsatte vogntoget i motsatt kjørefelt i ca. 15 meter før det kollidertemed den motgående brøytebilen. Treffpunktet for kollisjonen var i brøytebilen sitt kjørefelt.Sammenstøtet mellom de to kjøretøyene var så kraftig at plogen på brøytebilen ble rettet ut ogfungerte som en rampe for vogntoget, som kjørte opp i førerhuset til brøytebilen. Brøytebilsjåføren ble hardt skadd, vogntogsjåføren var fysisk uskadd.

Transportbestillere og ulykker med vogntog

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med en rapport om fire alvorlige ulykker der vogntog var involvert, med fokus på transportbestillerne.

Publisert

Temarapporten tar utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog og
som ble varslet til SHT vinteren 2019. I disse fire veitrafikkulykkene ble andre trafikanter enn
vogntogførerne påført personskade, én av disse fatalt.

SHT mener det er et forbedringspotensial med hensyn til de involverte transportbestillernes oppfølging av speditører og transportører (omtalt som leverandører i rapporten).

En av de fire transportbestillerne i rapporten har ikke hatt systemer for leverandøroppfølging, mens de andre tre har etablert systemer, men likevel ikke gjennomført revisjoner av leverandørene som var innblandet i ulykkene.

Les rapporten her: Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog - Rammevilkår for bestilling av godstransport på vei

En transportbestiller har dessuten bestilt veitransporter fra en leverandør som har valgt ikke å inngå en signert avtale med transportbestilleren.

En av de involverte transportbestillerne har uttalt til SHT at gjennomføring av
leverandørrevisjoner bør inngå som et juridisk krav til transportbestillere i regelverket.

Ingen av transportørene kunne dokumentere systematisk arbeid med trafikksikkerhet

Havarikommisjonen har etterspurt informasjon fra de seks involverte leverandørene (speditør, transportører og undertransportør, dermed seks leverandører selv om det bare var fire transporter) om selskapenes sikkerhetsopplæring for sjåfører.

Innhentet informasjon har vist at dette har blitt fulgt opp av leverandørene i svært varierende grad. Flere av leverandørene har ikke gjennomført sikkerhetsopplæring for sjåfører som utfører veitransport til/i Norge. SHT anser at sikkerhetsopplæring i denne sammenheng omfatter mer enn kun vinterkjøringskurs.

Ingen av de involverte leverandørene har dokumentert ovenfor SHT at sjåførene som utfører bestilte transportoppdrag til Norge har gjennomgått praktisk opplæring i vinterkjøring.

SHT har i tillegg etterspurt informasjon fra de seks involverte leverandørene vedrørende
selskapenes systematiske trafikksikkerhetsarbeid. Ingen av de involverte leverandørene
har dokumentert ovenfor SHT at selskapene arbeider systematisk med trafikksikkerhet.

Det er allerede i dag mange plikter, lover og regler som gjelder ved transport på vei. SHT mener det likevel bør gjøres mer for å ansvarliggjøre transportkjøperne og få disse til følge opp vogntogene og sjåførene som frakter deres varer bedre. Oversikten viser utvalgte sjekkpunkter fra sjekkliste for bestilling av godstransport på vei som det er i dag. Kilde: Treparts bransjeprogram for transport. Illustrasjon: SHT
Det er allerede i dag mange plikter, lover og regler som gjelder ved transport på vei. SHT mener det likevel bør gjøres mer for å ansvarliggjøre transportkjøperne og få disse til følge opp vogntogene og sjåførene som frakter deres varer bedre. Oversikten viser utvalgte sjekkpunkter fra sjekkliste for bestilling av godstransport på vei som det er i dag. Kilde: Treparts bransjeprogram for transport. Illustrasjon: SHT

SHT: - Bruk ISO 39001 ved valg av transportør

SHT «ser med bekymring på» at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene (luft, bane og sjø), og at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

SHT mener videre at bruk av standarder som verktøy for utvelgelse av leverandør blir benyttet i for liten grad, og at et økt fokus blant transportbestillere på ISO 39001 (internasjonal standard: Styringssystemer for trafikksikkerhet) vil kunne styrke leverandører sin forpliktelse til trafikksikkerhetsarbeidet.

- Temaundersøkelsen har belyst at rammevilkår har en innvirkning på trafikksikkerheten. På
bakgrunn av funn i temaundersøkelsen bør sikkerhetsnivået i veitransportnæringen kunne økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og
sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak, skriver SHT i rapporten.

Ber NHO arbeide for økt trafikksikkerhet

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen én sikkerhetstilråding til bransjen om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/02T:

Havarikommisjonen har med utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som inntraff vinteren 2019 kartlagt aktørene som har vært involvert i bestillingen og utførelsen av transportoppdragene til de involverte vogntogene. Temaundersøkelsen har særlig vektlagt transportbestillernes holdninger og aktiviteter rettet mot trafikksikkerhet. Videre har overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei blitt undersøkt. Funn i undersøkelsen viser et stort forbedringspotensial knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet både ved transportbestilling og gjennom overordnede rammevilkår. SHT ser på grunnlag av temaundersøkelsen et behov for at trafikksikkerhetsarbeidet i tilknytning til godstransport på vei blir vektlagt ytterligere av alle aktørene i transportkjeden.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at NHO Logistikk og Transport iverksetter og koordinerer et påvirkningsarbeid for økt trafikksikkerhet i tilknytning til godstransport på vei i Norge.