Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Her kreves arbeidsvarsling

- Det er skremmende å se at det i dag forekommer løfteoperasjoner som er til hinder for myke trafikanter ved at det benyttes gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveinettet som laste- og losseplass, sier Øyvind Aske i Statens vegvesen.

Publisert

Når man skal levere varer med kranbil på byggeplass, kan det være lett å tenke at man «bare skal stå der litt», «at andre kommer seg forbi, det blir bare litt trangere» og at «varene må leveres nå og dette er eneste mulighet til å rekke helt frem med krana».

Kranbilen på bildet illustrerer en situasjon der det skulle vært brukt arbeidsvarsling.

Overingeniør Øyvind Aske i Statens vegvesen Drift og vedlikehold kommer med disse vurderingene av situasjonen på bildet:

- Kranbilen i seg selv vil som kjøretøy når det beveger seg på vei være omfattet av veitrafikkloven. I lys av veitrafikkloven, har kranbilen som ethvert annet kjøretøy ikke tillatelse til å kjøre på fortau. Skilt 518 Gangvei regulerer dette. I tilfeller der kjøring til eiendom er tillatt, er skilt 518 tillagt underskilt. Sjåføren av kranbilen er enkelt forklart å regnes som en bilist når vedkommende kjører på fortau uten godkjent arbeidsvarsling.

- Når kranbilen står stille langs vei, eller på vei, og skal utføre et arbeid, kommer Håndbok N301 (Arbeid på og ved vei) inn i bildet. Denne gjelder alle som utfører arbeid langs riks- og fylkesveinettet. Uavhengig om du driver med veimerking, rekkverksarbeid eller utfører et lengre laste-/losse-oppdrag.

- Mangel på kunnskap, og neglisjering av ansvaret

Man er lovmessig pålagt å vie oppmerksomhet til myke trafikanter slik at disse ikke havner i et arbeidsområde usikret og uten å være varslet. Dette gjøres ved bruk av arbeidsvarsling. Denne arbeidsvarslingen er vedtakspliktig og må godkjennes av skiltmyndighet som er Statens vegvesen.

Overingeniør Øyvind Aske i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.
Overingeniør Øyvind Aske i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Forskrift om utførelse av arbeid, som forvaltes av Arbeidstilsynet, vil gjelde ved utførelse av arbeidet, samt når skyldspørsmål etter en ulykke skal fordeles.

- Det er skremmende å se at det i dag forekommer løfteoperasjoner som er til hinder for myke trafikanter ved at det benyttes gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveinettet som laste- og losseplass. Mangel på kunnskap, og neglisjering av ansvaret kranoperatøren er pålagt, påfører trafikanter skader hvert år. Hver og en av oss har et ansvar for å ivareta sikkerheten til dem som ferdes inn mot, og gjennom et arbeidsområde, sier Aske.

- Når skylden skal fordeles etter at ulykken er skjedd, vil kranoperatøren stå med stort ansvar dersom man ikke har gjort hjemmeleksen sin, sier han videre.

Aske viser til at hjemmeleksen vil være godkjent skiltplan, risikovurdering med særskilt fokus på myke trafikanter, sikker jobb-analyse av arbeidet, samt at man utfører de sikringstiltakene skiltplanen viser man skal utføre.

- Respekt for liv

- Vi må alle vise at de liv som er gått tapt har en verdi, samt at man har lært av det. For offer og etterlatte som er berørt av tidligere ulykker, er dette svært betydningsfullt. Det er et tidsspørsmål før neste ulykke skjer, og ulykken den kommer om praksisen ikke endres. Denne endringen er det bransjen som må stå for og ta i fellesskap. Og vi gjør det for å respektere de liv vi har mistet, samt trygge de liv som akkurat nå er på vei inn mot et arbeidsområde, sier Aske.