Her ses et av Bane NORs anleggsområder ved Nedre Strøm i Drammen. Det ligger tett på eksisterende Vestfoldbane. Her bygges det en kulvert og en løsmassetunnel, som vil møte Drammenstunnelen som nå bygges i Strømsåsen. – Da vi innførte klimakravene i 2019 trodde vi på en åtte prosents reduksjon i dette prosjektet. Nå ligger vi an til å kutte 25 prosent totalt, og opptil 75 prosent i enkelte delprosjekt. Veidekke har langt overgått kravene vi stilte dem, sier Håvard Kjerkol, miljørleder i Bane NOR..
Her ses et av Bane NORs anleggsområder ved Nedre Strøm i Drammen. Det ligger tett på eksisterende Vestfoldbane. Her bygges det en kulvert og en løsmassetunnel, som vil møte Drammenstunnelen som nå bygges i Strømsåsen. – Da vi innførte klimakravene i 2019 trodde vi på en åtte prosents reduksjon i dette prosjektet. Nå ligger vi an til å kutte 25 prosent totalt, og opptil 75 prosent i enkelte delprosjekt. Veidekke har langt overgått kravene vi stilte dem, sier Håvard Kjerkol, miljørleder i Bane NOR..

Kuttet anleggsutslipp med 100 000 tonn CO2

Sterkt klimafokus i Drammen: Godt samarbeid mellom Bane NOR, Norconsult og Veidekke har kuttet utslippene med 100 000 tonn CO2 under byggingen av det nye dobbeltsporet.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Togtrafikk er ren, klimavennlig transport. I motsetning til biltrafikken gir jernbanen ingen klimagassutslipp, ikke svevestøv fra veiene eller mikroplastavfall fra bildekk.

Å bygge jernbane er imidlertid ikke utslippsfritt, og det har Bane NOR fokus på. Derfor er det satt et ambisiøst mål for de kommende årene: Klimautslippene fra jernbanebygging skal reduseres med 40 prosent innen 2030, melder Bane Nor i en pressemelding.

Har overgått alle forventninger

Allerede nå er jernbanens utbyggingsprosjekter på god vei mot målet. Arbeidet som pågår i Drammen, er et eksempel på det. Her har samarbeidet mellom utbygger Bane NOR, rådgiver Norconsult og entreprenør Veidekke ført til en stor reduksjon i klimautslippene. Prosjektet bygger ny jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Når denne strekningen står ferdig i 2024, er det et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

– Bane NOR går foran og tar et tydelig ansvar for å redusere klimautslippene, gjennom krav til bruk av fossilfritt drivstoff og mer miljøvennlige materialer. Bane Nor er blant de første utbyggerne som innfører så omfattende krav på større anleggsprosjekter, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke.

Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke Anlegg, viser her fram vannrensingsanlegget ved anleggsplassen. Alt vann som påvirkes av anleggsarbeidene skal renses før påslipp til Drammen kommunens overvannsnett og utslipp til Drammenselva.
Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke Anlegg, viser her fram vannrensingsanlegget ved anleggsplassen. Alt vann som påvirkes av anleggsarbeidene skal renses før påslipp til Drammen kommunens overvannsnett og utslipp til Drammenselva.

Miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR mener resultatene kommer av en stor vilje til å tenke klimavennlig.

– Da vi innførte klimakravene i 2019 trodde vi på en åtte prosents reduksjon i dette prosjektet. Nå ligger vi an til å kutte 25 prosent totalt, og opptil 75 prosent i enkelte delprosjekt. Veidekke har langt overgått kravene vi stilte dem, sier Kjerkol.

Det totale utslippskuttet i prosjektet tilsvarer det årlige CO2-forbruket til alle innbyggere i en mindre by som Kongsvinger, Egersund eller Mandal (ca. 11 400 personer/4300 norske husstander).

Veien til suksess

Det er særlig fire faktorer som bidrar til den store reduksjonen:

Katrine Bakke, miljørådgiver fra Norconsult.
Katrine Bakke, miljørådgiver fra Norconsult.
  • Det bygges med mindre materialer (betong og stål) enn planlagt, uten at dette går ut over styrken i konstruksjonene. Veidekke har kommet frem til løsninger som minsker den forventede bruken av sement, i enkelte av de store konstruksjon med opptil 75 prosent.
  • Bane NOR krever bruk av lavkarbon betong (type A) – betongen som avgir minst CO2.
  • Det er satt krav til hvilke typer stål som skal benyttes – disse skal være blant de minst forurensende.
  • Maskinparken inne på anleggsområdet går på biodiesel, ikke fossile drivstoff som bensin eller diesel.

Under planlegging av jernbaneprosjekter er kutt i klimautslipp et viktig tema. Her jobber Bane NORs prosjektgruppe sammen med en rådgivergruppe for å kartlegge hvor og hvordan den nye jernbanen skal bygges – for å finne de beste løsningene for lokalsamfunnet, regionen og jernbanen.

– Vi har holdt fokus på klimavennlige alternativer under hele planleggingsløpet, forteller miljørådgiver Katrine Bakke i Norconsult.

Ga entreprenøren større ansvar

Bane NORs miljøleder, Håvard Kjerkol, er godt fornøyd med prosessen og resultatet.

Godt miljøarbeid er avhengig av gode fagfolk og god dialog mellom byggherre og entreprenør. Her gir Lars Evensen Paulsud og Magnhild Torper fra Veidekke Anlegg en albuehilsen med Katrine Bakke (miljørådgiver Norconsult) og Håvard Kjerkol (miljøleder Bane NOR).
Godt miljøarbeid er avhengig av gode fagfolk og god dialog mellom byggherre og entreprenør. Her gir Lars Evensen Paulsud og Magnhild Torper fra Veidekke Anlegg en albuehilsen med Katrine Bakke (miljørådgiver Norconsult) og Håvard Kjerkol (miljøleder Bane NOR).

– Vi utfordret Norconsult til å tenke miljø og utslippsreduksjon. Deres dyktige fagfolk fant effektive tiltak uten at prosjektet verken ble vanskeligere å bygge eller dyrere, sier Kjerkol.

Kravene til utslippsreduksjon fra planleggingsfasen ble lagt inn i kontraktene, som deretter ble sendt ut på anbud. Bane NOR valgte kontraktsformen totalentreprise, som gjør entreprenøren ansvarlig for prosjekteringen.

Dette gir frihet til å velge hvordan en vil bygge og løse oppdraget som utbyggeren har beskrevet i kontrakten. (I motsetning til utførelsesentreprise der utbyggeren står for prosjekteringen, mens entreprenøren utfører oppdraget nøyaktig slik det er bestilt).

Billigere og bedre løsninger

Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke, mener entreprenørene ofte har størst kunnskap om hvordan det kan bygges og hvilke løsninger som bør velges.

– Det vi gjør best, er å kutte kostnader. Når vi reduserer materialbruken og samtidig kutter ned på transporten, gir det både billigere og mer klimavennlige løsninger. Vinn-vinn for alle parter, sier Paulsrud.

Han legger til at mens mange klimatiltak sparer penger, er andre fordyrende. Når Veidekke skal konkurrere om kontrakter, er marginene små. Entreprenøren kan ikke legge inn noe i sitt anbud som gjør prosjektet dyrere. Ethvert miljøtiltak som koster mer, må derfor skje på utbyggerens regning.

– I kontraktene har Bane NOR forutsatt at det brukes mindre CO2-holdige materialer til bygging og biodiesel til anleggsmaskinene. Dette koster penger. Bane NOR er tydelige i sin ambisjon om å minske utslippene. Det er å ta ansvar, sier Paulsrud.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS