Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

- Viktigere med veiutbedringer enn nye veier

Yrkestrafikkforbundet vil at myndighetene vedlikeholder dagens veinett, slik at disse er på stell før man starter nye store prosjekter for bygging av nye veier.

Publisert

I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) tar Yrkestrafikkforbundet til orde for at man heller bør ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett, framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter.

- Når man kjører langs norske veier, særlig i distrikts-Norge, merkes vedlikeholdsetterslepet på veinettet tydelig, sier forbundsleder Jim Klunges i Yrkestrafikkforbundet som organiserer bussjåfører og godsjåfører.

Rådgivende Ingeniørers Forening anslo i sin rapport «State of the nation» i 2019, at vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehov på fylkesveiene er opp mot 600 milliarder kroner. For de kommunale veiene anslo de behovet til om lag 300 milliarder kroner.

- De fleste innspill til NTP, fra kommuner og fylkeskommuner, handler om at man ønsker nye bruer, tunneler og motorveier. Men våre medlemmer etterlyser at man i større grad vedlikeholder og utbedrer de strekningene som finnes, sier Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever i sitt innspill til NTP at arbeidet med å utbedre ras- og skredutsatte veier forseres. Forbundet ønsker at tunnelsikkerheten bedres med blant annet bedre belysning, veibredde og rømningsveier.

- Når det skjer ulykker i tunneler, er ofte yrkessjåfører de første på ulykkesstedet. Derfor ønsker vi også at det i opplæringen av yrkessjåfører legges større vekt på evakuering og håndtering av ulykker og brann i tunneler, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.