Illustrasjonsbilde veibygging, fra E16 Åsbygda-Olum i mars 2020.
Illustrasjonsbilde veibygging, fra E16 Åsbygda-Olum i mars 2020.

Statsbudsjettet: 80 milliarder kroner til samferdsel

Se hvilke veier regjeringen ønsker anleggsstart på i 2021.

Publisert

Regjeringen foreslår å tildele ca. 80 milliarder kroner til samferdselsformål i 2021. Dette er en økning på nær 8 prosent sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt for 2020, det vil si før Stortinget i flere omganger har tildelt midler til samferdselstiltak på statsbudsjettet for 2020 som følgje av covid-19-pandemien.

- Holder trykket oppe i veibyggingen

For «å bidra til en tryggere og bedre reisehverdag for dem som kjører, sykler og går», foreslår regjeringen å tildele drøyt 36 milliarder kroner til veiformål i 2021.

- I Norge er vi avhengige av veiene våre og vi holder trykket oppe i veibyggingen. Mange store veiprosjekter er allerede satt i gang. Med budsjettforslaget blir det full fremdrift i disse utbyggingene over hele landet. Anleggsarbeidene vil skape flere jobber og dermed sikre at vi har flere bein å stå på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til forebyggende arbeid og eventuell anleggsstart på flere riksveistrekninger i 2021:

 • E18 Lysaker-Ramstadsletta
 • Riksvei 4 Roa-Gran grense
 • E39 Myrmel-Lunde
 • E39 Lønset-Hjelset
 • Krabbefelt på E39 Ørskogfjellet.

I tillegg kan følgende prosjekter i Nye Veiers portefølje få oppstart:

 • E6 Kvænangsfjellet
 • E6 Kvithammer-Åsen
 • E6 Ulsberg-Vindåsliene
 • E6 Moelv-Roterud
 • E6 Roterud-Storhove
 • E6 Storhove-Øyer
 • E39 Herdal-Røyskår.

Regjeringen ønsker at 2021 skal bli et år med reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. En viktig grunn til dette, er prioriteringen av tunnelutbedringer.

- Summen av mange tiltak gjør veiene stadig tryggere. Vi vil at det skal være trygt å ferdes i trafikken, og nullvisjonen om null drepte og hardt skadde er et viktig mål for oss, sier Hareide.

Regjeringa følger opp bompengeavtalen fra 2019, og foreslår å sette av over 1,4 milliarder kroner for å redusere bompengene i flere prosjekter. Dette kommer bilistene til gode.

Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene, men fylkesveier «med særlig stor næringstransport» er av nasjonal interesse.

Derfor foreslår regjeringen også i 2021 å bevilge 100 millioner kroner til tilskuddsordningen til fylkesveier som er viktige for næringstransporten.

Jernbanebygging

Regjeringen satser på «en kraftig oppgradering av jernbanen».

- Med forslaget for 2021 har vi mer enn doblet tildelingene siden 2013. For første gang foreslår vi over 30 milliarder kroner til jernbaneformål, sier samferdselsministeren.

I 2021 prioriterer regjeringen full fremdrift i allerede igangsatte byggeprosjekter, ikke minst på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. Budsjettforslaget skal gjøre det mulig med anleggsstart på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen.

I Trøndelag starter for alvor anleggsarbeidene på elektrifiseringsprosjektet på Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Værnes. I tillegg blir det faset inn 14 nye bimodale togsett som skal erstatte gamle dieselelektriske tog på de to banene og deler av Rørosbanen. De 14 hybridtogene skal gjøre togtrafikken i Trøndelag mer miljøvennlig.

Regjeringen prioriterer full fremdrift i arbeidet med skifte ut de gamle signalanleggene med ett felles digitalt signal- og sikringssystem for hele jernbanenettet - ERTMS. Dette er for tiden Norges største IKT-prosjekt, og skal blant annet bidra til å gjøre togtrafikken mer driftssikker. Delstrekninger på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen er de første i rekken som skal ta i bruk ERTMS – i 2022.

- Grønn fremtid i byene

Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 milliarder kroner til byvekstavtaler og belønningsavtaler i 2021.

- Byene våre vokser, og vi må legge til rette for en grønn fremtid. Effektiv, trygg og brukertilpasset transport i byområdene er derfor et behov for stadig flere. Regjeringens satsing i byområdene gjør at flere kan velge grønne hverdagsreiser og kollektive løsninger, sier Hareide.

6 milliarder kroner er satt av i budsjettforslaget til å følge opp byvekstavtaler i de fire største byområdene i Norge. De statlige midlene skal blant annet være med på å finansiere Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen i Bergen, Metrobussen i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren.

500 millioner kroner er satt av til å følge opp belønningsavtaler i Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsø - inkludert tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Marin samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til «kystformål». En stor del av midlene går til å vedlikeholde navigasjonsutstyr og utbedre innseilinger. I budsjettforslaget er det satt av 25 millioner kroner til testfasiliteter for oljevernteknologi.

- Norge skal være i førersetet når det gjelder kunnskap om og utvikling av oljevern og i arbeidet med marin forsøpling. Vi vil derfor utvide Senter for oljevern og marint miljø, ved å etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Lofoten. Disse testfasilitetene skal utvikle oljevernteknologien, spesielt i hav med mye is. Med budsjettforslaget for 2021 sikrer vi at planleggingen av testfasiliteter kan starte, sier samferdselsministeren.

Luftfart

Regjeringen vil legge til rette for et godt flytilbud over hele landet og foreslår å tildele ca. en milliard kroner til luftfartsformål i 2021. Drygt to tredjedeler av dette går til statlig kjøp av regionale flyruter (FOT-ruter), hovedsakelig på kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge.

- Luftfarten er spesielt viktig for distriktene. I disse områdene er folk og næringsliv ofte avhengige av et godt flytilbud i hverdagen. Luftfarten bidrar derfor sterkt til verdiskaping over store deler av landet, sier Hareide.

Luftfarten er blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Regjeringen har iverksatt flere målrettede tiltak for å motvirke de negative effektene. Den videre håndteringen av pandemien vil avgjøre om det kan bli behov for ytterligere tiltak i 2021.

Kjøp av posttjenester

Til statlig kjøp av bank- og posttjenester, foreslår regjeringen å bevilge 740 millioner kroner.

174 millioner kroner er foreslått bevilget til avisomdeling i områder uten egne avisbudnett, slik at avisabonnenter over hele landet kan få dagsfersk avis fra mandag til lørdag. I tillegg foreslår regjeringen å tildele 566 millioner kroner til statlig kjøp av post- og banktjenester fra Posten Norge AS.

Dette skal i 2021 blant annet sikre postomdeling annenhver ukedag over hele landet.

Ekspressbusser

Ekspressbussene og andre kollektivruter som er drevet på kommersielt grunnlag, har på samme måte som annen kollektivtransport blitt rammet av en vesentlig nedgang i billettinntektene på grunn av smitteverntiltakene som er innført etter covid-19-pandemien.

Som en konsekvens av dette, bevilget Stortinget tidligere i år 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter i 2020. Det er fortsatt usikkert hvordan virussituasjonen og smitteverntiltak vil være i 2021. Regjeringen foreslår derfor å videreføre ordningen med 100 millioner kroner i 2021.

Powered by Labrador CMS