OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler.
OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler.

50 lukter på milliardkontrakt i Nord-Norge

Konkurransen om å få bygge og drifte E10 Hålogalandsvegen ble utlyst 17. mai. Nå lukter 50 bedrifter på gigantprosjektet som har en øvre totalramme på 18,3 milliarder kroner.

Publisert

Konkurransen om OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) ble offentliggjort på selveste nasjonaldagen. Det sørget det automatiske publiseringssystemet i Ted og Doffin for. Nå er mer enn 50 bedrifter fra inn- og utland interessert i storkontrakten.

- Det er gledelig at så mange bedrifter har hentet ut grunnlaget for konkurransen fra vår anbudsportal (KGV) og sier prosjektleder, Reidar Johansen.

På grunn av pandemien blir det ingen fysisk befaring. Men utbygger, Statens vegvesen, legger snart ut en digital tilbudskonferanse og en digital kartfortelling for potensielle leverandører. Begge blir tospråklig, norsk og engelsk.

- Vi tror den digitale fremstillingen av prosjektet vil friste. Dette er er ett av landets største og mest spennende veiprosjekt gjennom tidene. Det har store krav til miljøhensyn som også kan utløse solide bonuser for en dyktig entreprenør, sier Johansen.

Guro Dalheim Johansen er assisterende prosjektleder i Statens vegvesen / Utbyggingsområde nord.
Guro Dalheim Johansen er assisterende prosjektleder i Statens vegvesen / Utbyggingsområde nord.

Søknadsfrist 1. september 2021

Den som vil delta i konkurransen må ha meldt sin interesse i anbudsportalen (KGV) innen 1. september i år. Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som blir forhåndsgodkjent (prekvalifisert) til å gi tilbud på oppdraget.

For å bli forhåndsgodkjent må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å finansiere og håndtere utbyggingen samt drifte veianlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Investeringskostnadene for det nye veianlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til ca. 9,3 milliarder kroner.

Reidar Arnfinn Johansen er prosjektleder i Statens vegvesen / Utbyggingsområde nord.
Reidar Arnfinn Johansen er prosjektleder i Statens vegvesen / Utbyggingsområde nord.

Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS). OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, finansiere, bygge, drifte og vedlikeholde veianlegget. Den øvre ramme for prosjektet er på hele 18,3 milliarder kroner.

Rammen skal dekke investeringer, finansiering, drift og vedlikehold av veianlegget, samt alle utgifter Statens vegvesen får knyttet til planlegging, grunnerverv, arkeologiske utgravninger og prosjektets usikkerhet m.m.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalands-regionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen.

Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med ca. 39 minutter.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts vei, fordelt på 35 km ny vei i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km vei i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, samleveger for avlastet veinett, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.